Bộ LĐTB&XH trả lời về việc ký hợp đồng lao động

Sau khi người lao động nước ngoài được cấp, cấp lại giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất (TPHCM) là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong quá trình hoạt động, Công ty có ký hợp đồng lao động và xin cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài.

Theo quy định của Bộ luật Lao động thì Công ty chỉ được ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hai lần đối với người lao động, nếu người lao động tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Tuy nhiên, Điều 174 của Bộ luật Lao động quy định, nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp thì giấy phép lao động hết hạn và sẽ bị thu hồi theo Điều 17 Nghị định 11/2016/NĐ-CP .

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp , Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất hỏi, trường hợp Công ty xin ký lại hợp đồng lao động lần thứ ba và xin cấp giấy phép lao động lần ba cho người lao động nước ngoài thì Công ty sẽ ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn theo thời hạn giấy phép lao động được cấp hay ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến về vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 12 và Khoản 3, Điều 15 Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, sau khi người lao động nước ngoài được cấp, cấp lại giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới cơ quan đã cấp, cấp lại giấy phép lao động đó.

Theo Chinhphu.vn