Bầu Đức tính toán gì với khoản lỗ lũy kế hơn 7.500 tỷ đồng?

(Dân trí) - Dù báo lãi trong 6 tháng đầu năm, khoản lỗ lũy kế của Hoàng Anh Gia Lai lại phình to hơn do việc hồi tố số liệu trong quá khứ.

Sẽ dùng thặng dư vốn giảm lỗ lũy kế

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Hoàng Anh Gia Lai, mã chứng khoán: HAG) vừa thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng 23/8 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan nhiều nội dung. Trong đó, thông tin đáng chú ý là nội dung sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất quý II, doanh nghiệp phố núi còn 3.264 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần. Tuy nhiên, lỗ lũy kế của Hoàng Anh Gia Lai tại thời điểm ngày 30/6 lên tới 7.549 tỷ đồng. Như vậy, nếu lấy toàn bộ thặng dư vốn cổ phần cấn trừ vào phần lỗ, doanh nghiệp của Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) vẫn còn lỗ lũy kế gần 4.300 tỷ đồng.

Đặc biệt, báo cáo tài chính quý II của Hoàng Anh Gia Lai xuất hiện điểm bất thường. 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hạch toán lãi nhưng lỗ lũy kế tại ngày 30/6 lại tăng thêm hơn 1.200 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2020. 

Trong cuối phần báo cáo tài chính, ban lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai thuyết minh nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do điều chỉnh lại các dữ liệu trong quá khứ.

Từ lãi thành lỗ

Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai rà soát khả năng thu hồi các khoản phải thu tồn đọng lâu ngày từ các năm tài chính trước, căn cứ vào các khoản lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đối tác, xem xét lại cơ cấu tài sản đảm bảo cho các khoản phải thu tồn đọng và thu thập thêm thông tin về khả năng thanh toán các đối tác trước đây chưa thể có được do các giới hạn về thời gian và nguồn nhân lực. 

Ban tổng giám đốc công ty nhận thấy việc ước tính khả năng thu hồi của các khoản nợ phải thu tồn đọng lâu ngày tại thời điểm lập báo cáo tài chính các năm trước chưa phản ánh đầy đủ rủi ro tổn thất của các khoản phải thu này. Trên cơ sở đó, Hoàng Anh Gia Lai điều chỉnh dữ liệu tương ứng trong báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho kỳ 6 tháng đầu năm 2020.

Bầu Đức tính toán gì với khoản lỗ lũy kế hơn 7.500 tỷ đồng? - 1

Biểu đồ: Việt Đức.

Doanh nghiệp đã trích lập thêm dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi lớn trong quá khứ. Theo đó, chi phí quản lý doanh nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai kỳ 6 tháng năm 2020 tăng thêm 1.263 tỷ đồng.

Khoản lỗ sau thuế bán niên 2020 hợp nhất của Hoàng Anh Gia Lai năm trước cũng tăng theo đó, từ 134 tỷ đồng lên 1.397 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ từ có lãi 107 tỷ đồng chuyển thành lỗ 1.156 tỷ đồng. Đây là lý do tập đoàn của bầu Đức có lãi sau 6 tháng đầu năm nay nhưng lỗ lũy kế lại tăng vọt. 

Như vậy, Hoàng Anh Gia Lai đã biến khoản lãi trong quá khứ thành lỗ. Nếu hạch toán phần trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi vào kỳ kế toán vừa qua, doanh nghiệp phố núi sẽ lỗ lớn chứ không thể có lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm nay. 

Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Anh Gia Lai hồi tố các số liệu quá khứ. Đầu năm nay, trong báo cáo tài chính 2020, tập đoàn này cũng điều chỉnh số liệu của năm 2019. Vấn đề này đã được kiểm toán lưu ý. 

Hoàng Anh Gia Lai trích lập dự phòng thêm hơn 5.000 tỷ đồng trong quá khứ và biến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm cuối năm 2019 từ gần 300 tỷ đồng thành âm 4.766 tỷ đồng. Và hiện tại, lỗ lũy kế của Hoàng Anh Gia Lai đã vượt 7.500 tỷ đồng.

Bầu Đức tính toán gì với khoản lỗ lũy kế hơn 7.500 tỷ đồng? - 2

Biểu đồ: Việt Đức.

Còn tính riêng theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm tự lập chưa được kiểm toán, tập đoàn của bầu Đức đạt doanh thu thuần 801 tỷ đồng, lãi sau thuế 18 tỷ đồng. 

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM