Bài 3:

Người uy tín trong đồng bào dân tộc ở Nghệ An: “Cánh tay nối dài” cho chính quyền!

(Dân trí) - Trước hết phải khẳng định, mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi dân tộc thiểu số đều có những người mà uy tín, trí tuệ và sự ảnh hưởng của họ lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể cộng đồng và xã hội.

Người uy tín trong đồng bào dân tộc ở Nghệ An: “Cánh tay nối dài” cho chính quyền! - 1

Hội nghị phổ biến cho người có uy tín.

Là chỗ dựa quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Riêng phong trào phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã được phát hiện, bồi dưỡng… Qua đó, phát huy được những điểm mạnh trong cộng đồng dân cư, thông qua những người có tín những chính sách, chủ trương của cấp trên được truyền tải sâu rộng, nhân rộng và thực hiện. Không những vậy, họ thực sự là chỗ dựa quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận, tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị.

Trong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 1/2/2008 về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Nghệ An đã luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có uy tín; chú trọng việc bồi dưỡng, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người có uy tín phát huy vai trò trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Người uy tín trong đồng bào dân tộc ở Nghệ An: “Cánh tay nối dài” cho chính quyền! - 2

Những người uy tín được trao quà Tết, tuyên dương trong hội nghị.

Bên cạnh đó, các cơ quan tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chế độ, chính sách. Có chế độ khen thưởng, biểu dương, tuyên dương những người uy tín có đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.

Riêng ở Nghệ An, người có uy tín đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội, thực sự là “chỗ dựa” quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận. Họ chính là những nhân tố tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đi đầu trong các phong trao xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu dân cư...

Không những vậy, người có uy tín là “cánh tay nối dài” giúp Mặt trận và lực lượng công an trong công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, hoạt động chia rẽ khối đoàn kết dân tộc; lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch, phản động nhằm chống phá cách mạng nước ta.

Người uy tín trong đồng bào dân tộc ở Nghệ An: “Cánh tay nối dài” cho chính quyền! - 3

Ông Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: “Phải thực hiện tốt chính sách dân tộc, đặc biệt là chính sách với người có uy tín trong cộng đồng”.

Thực hiện tốt các hương ước quy ước của thôn, bản, vận động đồng bào tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, tham gia công tác hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, tham gia công tác quản lý, giáo dục đối tượng phạm tội tại cộng đồng, vận động các đối tượng lầm lỗi trở về làm ăn sinh sống, góp phần xây dựng quê hương, bản làng an toàn về an ninh trật tự.

Cùng với việc đi đầu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, người có uy tín còn nêu gương sáng trong phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; lao động cần cù, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng trang trại, bảo tồn và phát triển các ngành nghề truyền thống, như: dệt thổ cẩm, đan lát, nghề rèn... Từ đó từng bước xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau trong sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình và cộng đồng.

“Những quả ngọt… trong vườn hoa chung”

Theo ông Võ Văn Tiến - Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Nghệ An cho biết: “Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An có vị trí, vai trò hết sức quan trọng và được cộng đồng nhân dân kính trọng, mến phục.

Các cụ luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu và tích cực vận động bà con chấp hành các quy định của pháp luật, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn dân cư.

Người uy tín trong đồng bào dân tộc ở Nghệ An: “Cánh tay nối dài” cho chính quyền! - 4

Bà Lữ Thị Thủy - Trưởng ban Dân vận huyện Qùy Châu: "...Họ chính là những hạt nhân tích cực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư...".

Phong trào già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số “Làm nhiều việc tốt” gắn với xây dựng nông thôn mới đã được các cụ tích cực tham gia và đem lại nhiều kết quả khả quan.

Vậy nên, trong những năm qua MTTQ các cấp tỉnh Nghệ An đã rất quan tâm việc phát huy vai trò già làng, người uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong đó có tham gia các phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Trong giai đoạn này (từ năm 2013 - 2017) MTTQ các cấp đã vận động được 1200 người uy tín đăng ký, ký cam kết với nhiều nội dung ở các lĩnh vực khác nhau.

Trong đó có nhiều nội dung liên quan đến vận động tuyên truyền không di cư tự do; không xâm canh, xâm cư; không truyền đạo trái pháp luật, tham gia bảo vệ đường biên cột mốc… Nhờ vậy, già làng, người uy tín đã giúp được 5039 đối tượng, hộ gia đình, hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết 215 nhà, xoá đói giảm nghèo được 633 hộ, 251 gia đình được công nhận gia đình văn hoá, cảm hoá, giáo dục được 340 đối tượng vi phạm các tệ nạn xã hội, giúp hàng trăm cháu có hoàn cảnh khó khăn phải bỏ học trở lại trường. “Đó chính là những quả ngọt, trong vườn hoa chung”.

Người uy tín trong đồng bào dân tộc ở Nghệ An: “Cánh tay nối dài” cho chính quyền! - 5

Ông Võ Văn Tiến - Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Nghệ An cho biết: “Vai trò của người uy tín trong cộng đồng dân tộc được thể hiện rõ qua các hành động, việc làm”.

Riêng bà Lữ Thị Thủy - Trưởng ban Dân vận huyện Quỳ Châu khẳng định: “Vai trò của người uy tín trong thực hiện các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị… Họ chính là những hạt nhân tích cực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Từ những việc làm, hành động của người uy tín trên các lĩnh vực phát triển kinh tế gia đình, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng Dòng họ hiếu học, xây dựng bản văn hoá, bản nông thôn mới….

Trên tất cả các lĩnh vực “Người có uy tín” chính là tấm gương tiêu biểu, có nhiều đóng góp quan trọng giúp địa phương, đơn vị nắm chắc tình hình nhân dân, hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, góp phần cùng các cấp, ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

Ông Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Các cấp, các ngành tiếp tục nghiên cứu, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường niềm tin của nhân dân. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, đặc biệt là chính sách với người có uy tín trong cộng đồng.

Đồng thời, động viên người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò, vị trí và kinh nghiệm để xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết, tiếp tục vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Bởi chính họ là có vị trí, vai trò và phạm vi ảnh hưởng rất lớn và luôn gương mẫu, tiên phong trong các phong trào, đồng thời vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương”.

Duy Bắc