1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

TPHCM cần 29.000 tỷ đồng để xử lý chất thải rắn trong 5 năm tới

Quốc Anh

(Dân trí) - Trong giai đoạn 2020-2025, TPHCM cần kinh phí khoảng 29.000 tỷ đồng từ các nguồn: ngân sách, vốn ODA... để xử lý chất thải rắn, với mục tiêu 80% chất thải được tái chế.

Theo Đề án quy hoạch xử lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn năm 2050 vừa được Sở Tài nguyên và Môi trường gửi UBND TPHCM, tổng kinh phí thực hiện là gần 29.000 tỷ đồng, gồm các nguồn: vốn ngân sách, ODA, vốn tài trợ nước ngoài, vốn huy động từ các thành phần kinh tế... 

TPHCM cần 29.000 tỷ đồng để xử lý chất thải rắn trong 5 năm tới - 1

TPHCM cần gần 29.000 tỷ đồng để xử lý chất thải rắn trong 5 năm tới

Cụ thể, 14.500 tỷ đồng để chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải rắn, trong đó dành 9.500 tỷ đồng để chuyển đổi công nghệ hai nhà máy và 5.000 tỷ đồng đầu tư nhà máy mới công suất 2.000 tấn/ngày.

3.300 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu xử lý chất thải rắn tập trung ở Tây Bắc, Đa Phước và Khu công nghệ môi trường xanh - Long An.

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật trạm trung chuyển chất thải rắn công nghiệp hết 1.700 tỷ đồng. 

Chi phí hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự và nguồn lực tài chính cho công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động phân loại rác tại nguồn, thu gom, vận chuyển, trung chuyển và xử lý chất thải rắn từ TP đến các quận, huyện là 1.250 tỷ đồng cho 5 năm.

1.200 tỷ đồng để di dời các nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại hiện hữu (12 nhà máy) vào khu xử lý chất thải tập trung.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết quả của công cuộc cách mạng 4.0 vào công tác quản lý chất thải rắn, giữ gìn vệ sinh môi trường, sông, kênh, rạch là 500 tỷ đồng.

TPHCM cần 29.000 tỷ đồng để xử lý chất thải rắn trong 5 năm tới - 2

TPHCM cần 1.700 tỷ đồng đầu tư hạ tầng kỹ thuật trạm trung chuyển chất thải rắn công nghiệp 

Hiện TPHCM mỗi ngày thải ra khoảng 9.300 tấn rác sinh hoạt. Thành phố đang thực hiện giảm dần việc chôn lấp rác bằng việc chuyển đổi công nghệ đốt rác phát điện.