1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Bộ trưởng Nội vụ đốc thúc hoàn thiện cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài

Thế Kha

(Dân trí) - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Vụ Công chức - Viên chức sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài cho nền công vụ.

Văn phòng Bộ Nội vụ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà về việc triển khai kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Trong đó, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu người đứng đầu các đơn vị phải chỉ đạo quyết liệt thúc đẩy công tác cải cách hành chính; giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong triển khai các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính.

Bộ trưởng Nội vụ đốc thúc hoàn thiện cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài - 1

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (Ảnh: Thanh Tuấn).

Đáng chú ý, bà Trà yêu cầu  Vụ Tổ chức - Biên chế phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của các bộ, ngành, đơn vị, địa phương, cụ thể hơn giữa Chính phủ với các bộ, ngành và giữa các bộ ngành với nhau, giữa các bộ ngành với các địa phương.

Phối hợp với các đơn vị liên quan phấn đấu trong tháng 11/2022 hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền theo Nghị quyết số 04/2022 của Chính phủ. 

Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, bảo đảm đạt tỷ lệ tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2021- 2026.

Vụ Công chức - Viên chức phải sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài cho nền công vụ. 

Vụ Cải cách hành chính khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân doanh nghiệp.

Thanh tra Bộ Nội vụ được giao tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. 

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng yêu cầu Văn phòng Bộ khẩn trương triển khai các nhiệm vụ của Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2021-2025; chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Phối hợp với Trung tâm Thông tin và các đơn vị liên quan phấn đấu chậm nhất trong quý I/2023 hoàn thành việc hợp nhất Cổng dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung duy nhất của bộ; thiết lập, nâng cấp, hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trong Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ.

Cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa. Đánh giá, công khai chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại các bộ, ngành, địa phương...