Bộ Nội vụ nhận nhiệm vụ biên soạn Lịch sử Chính phủ Việt Nam

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) vừa ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Theo đó, Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, biên soạn, thẩm định và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) (gọi tắt là công trình).

Cụ thể, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ phê duyệt đề cương và kế hoạch nghiên cứu, biên soạn công trình; phê duyệt danh mục và đề cương các chuyên đề, các cuộc hội thảo cấp quốc gia; phê duyệt đề cương biên soạn từng thời kỳ và cơ quan thực hiện, người chủ trì.

Ban Chỉ đạo sẽ nghiệm thu các sản phẩm và kết quả biên soạn của công trình; nghiệm thu toàn bộ công trình khi hoàn thành; cho ý kiến về các vấn đề có liên quan trong quá trình biên soạn; chỉ đạo Bộ Nội vụ tổ chức biên soạn và xuất bản công trình.
Bộ Nội vụ nhận nhiệm vụ biên soạn Lịch sử Chính phủ Việt Nam

Việc biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015) để có một bộ sử để lại cho đời sau là cần thiết.

Mục đích của việc biên soạn bộ Lịch sử Chính phủ Việt Nam giai đoạn 1945-2015 nhằm phản ánh tương đối toàn diện, đầy đủ, chính xác, trung thực, có hệ thống quá trình ra đời, phát triển về tổ chức và hoạt động của Chính phủ cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.

Qua đó, rút ra những bài học và kinh nghiệm quý báu phục vụ việc nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý Nhà nước của Chính phủ, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, đổi mới hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Bộ Lịch sử Chính phủ Việt Nam là tài liệu chính thức giới thiệu về Chính phủ và nền hành chính Việt Nam với bạn bè quốc tế, phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập của các tầng lớp nhân dân.

Những sản phẩm chính của công trình này là bộ sách Lịch sử Chính phủ Việt Nam, gồm 3 tập (1945-2005) đã xuất bản, có hiệu đính, bổ sung và tái bản; bộ Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam, gồm 5 tập cũng bổ sung tư liệu, hiệu đính và tái bản; Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam từ tháng 5/2005 đến 2015 được viết mới và xuất bản; Lịch sử Chính phủ Việt Nam giai đoạn 2005-2015 được viết mới và xuất bản; Lịch sử Chính phủ Việt Nam 1945-2015 tóm lược và xuất bản.

Bộ Nội vụ được giao nhiệm vụ chủ trì biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015).

P.Thảo