Thứ hai, 13/06/2016 - 06:00

Tiền lương tính hưởng chế độ thai sản có bao gồm phụ cấp?

Công ty đóng BHXH cho tôi theo mức tổi thiểu 3.317.000 đồng, có đóng thêm phụ cấp 1.000.000 đồng. Vậy, khi hưởng chế độ thai sản tôi có được tính cả tiền phụ cấp không? Nguyễn Thị Minh Anh - TP. Đà Nẵng

BHXH TP. Đà Nẵng trả lời vấn đề này như sau:

Luật BHXH 2014 quy định mức hưởng chế độ thai sản như sau: Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Mức bình quân tiền lương được tính trên cơ sở mức đóng vào quỹ BHXH của người lao động.

Trường hợp bà đóng hàng tháng vào quỹ BHXH bao gồm cả tiền lương và phụ cấp thì khi tính bình quân tiền lương để hưởng chế độ BHXH (trong đó có chế độ thai sản) cũng tính cả tiền lương và phụ cấp đã đóng.

Theo Chinhphu.vn