1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Nam xóa nghèo cho các hộ nghèo có thành viên là người có công

Công Bính

(Dân trí) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch thực hiện xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của tỉnh Quảng Nam, toàn tỉnh hiện có 12 huyện còn hộ nghèo có thành viên là người có công với 416 hộ, 2.076 khẩu nghèo.

Phần lớn các hộ nghèo trên tập trung ở các huyện miền núi như Bắc Trà My 80 hộ, Tây Giang 80 hộ, Đông Giang 78 hộ, Nam Giang 71 hộ, Hiệp Đức 42 hộ, Phước Sơn 24 hộ, Nam Trà My 15 hộ…

Trong 416 hộ này có 455 nhân khẩu đang hưởng trợ cấp hàng tháng và 287 nhân khẩu hưởng trợ cấp 1 lần, chủ yếu tập trung ở nhóm bệnh binh và người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Quảng Nam xóa nghèo cho các hộ nghèo có thành viên là người có công - 1

Làng mới của đồng bào Cơtu huyện Tây Giang, Quảng Nam. Nhà nước đầu tư hạ tầng và hỗ trợ để đồng bào Cơtu được và tái định cư an toàn

“Phần lớn hộ nghèo thuộc chính sách người có công thiếu hụt các chỉ số của dịch vụ xã hội cơ bản về nhà ở, nước sinh hoạt và nhà vệ sinh, thông tin”, theo của tỉnh Quảng Nam.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, mục tiêu đề ra là nhằm tập trung hỗ trợ, cải thiện chiều thiếu hụt về thu nhập và cải thiện các chỉ số thiếu hụt về nhà ở, nước sinh hoạt, nhà vệ sinh và thông tin. Phấn đấu để trên địa bàn tỉnh không còn hộ nghèo thuộc chính sách người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh Quảng Nam yêu cầu từng địa phương rà soát, lập danh sách và hồ sơ theo dõi, quản lý đối với từng hộ nghèo thuộc chính sách người có công trên địa bàn thôn, xã.

Trên cơ sở đó ban hành kế hoạch hỗ trợ thoát nghèo bền vững cụ thể, chi tiết với các giải pháp quyết liệt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của gia đình từng đối tượng. Tập trung hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương xóa nghèo cho hộ nghèo thuộc chính sách người có công…

Thực hiện đồng bộ, kịp thời các giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo thuộc chính sách người có công để cải thiện các chiều, chỉ số thiếu hụt chủ yếu theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.

Cùng với đó, thường xuyên theo dõi, động viên, giúp đỡ hộ nghèo thuộc chính sách người có công trong thực hiện kế hoạch thoát nghèo, nhất là hướng dẫn việc sử dụng nguồn lực được hỗ trợ, đảm bảo phát huy hiệu quả để nâng cao đời sống, sớm thoát nghèo trong thời gian tới...