1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Bình:

Phân bổ 15 tỷ đồng hỗ trợ dân tộc Chứt phát triển kinh tế xã hội

Tiến Thành

(Dân trí) - UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã phân bổ nguồn kinh phí gần 15 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Chứt, giai đoạn 2016-2025.

Theo đó, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025, huyện Minh Hóa đã phân bổ 15 tỷ đồng nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Chứt đang sinh sống trên địa bàn.

Việc hỗ trợ nhằm duy trì, phát triển và nâng cao vị thế của các dân tộc thiểu số rất ít người; xóa đói giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào một cách bền vững nhằm giảm dần sự chênh lệch về khoảng cách phát triển với các dân tộc khác trong vùng.

Đồng thời, công tác hỗ trợ cũng nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các thôn, bản nơi sinh sống tập trung của các đồng bào dân tộc ít người, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phân bổ 15 tỷ đồng hỗ trợ dân tộc Chứt phát triển kinh tế xã hội - 1

Một bản làng của đồng bào dân tộc Chứt tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa.

Phòng Dân tộc huyện Minh Hóa, đơn vị trực tiếp đảm nhận thực hiện chương trình cũng đã tiến hành rà soát, xác định đối tượng hưởng lợi và phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án để triển khai nguồn vốn.  

Tại huyện Minh Hóa, đồng bào dân tộc Chứt sống phân bổ tại 6 xã gồm: Thượng Hóa, Hóa Sơn, Dân Hóa, Trọng Hóa, Hóa Hợp và Hóa Tiến với 1.310 hộ được hỗ trợ từ đề án.

Cụ thể, trong tháng 9 đến 11/2020 sẽ hỗ trợ cây giống, con giống; mua sắm thiết bị nhà văn hóa thôn bản; tổ chức tập huấn hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức cho cán bộ thôn, bản tham quan học tập kinh nghiệm mô hình ở các tỉnh bạn.

Các nội dung còn lại sẽ được triển khai sau khi có hướng dẫn cụ thể của UBND tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình.