Nhận công tác lần đầu tại vùng khó khăn, có được trợ cấp?

Ông Hồ Tấn Lực (Sóc Trăng) hỏi, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ tự chủ khi chuyển về vùng đặc biệt khó khăn thì viên chức, người lao động được trợ cấp lần đầu theo NĐ 76/2019/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tin liên quan
Đang được quan tâm