Chủ nhật, 09/10/2016 - 07:58

Người sử dụng lao động giữ lại 2% quỹ ốm đau, thai sản

Công ty tôi gặp khó khăn nên chậm đóng BHXH 4,5 tháng, do vậy, không được giải quyết hồ sơ chi chế độ ốm đau cho công nhân viên. Để không bị ảnh hưởng đến quyền lợi của công nhân viên trong công ty, khi có đủ hồ sơ hợp lệ của người lao động, công ty vẫn làm mẫu C70a-HD, chi trả trước cho công nhân viên, có ký tên ở cột D.

Người sử dụng lao động giữ lại 2% quỹ ốm đau, thai sản - 1

Tuy nhiên, có trường hợp công nhân viên đã nhận trợ cấp ốm đau nghỉ việc (thời điểm công ty vẫn chưa trả hết nợ BHXH), thì sau khi đợi công ty thanh toán nợ BHXH, tôi mới nộp hồ sơ ốm đau của công nhân nghỉ việc kia. Vậy, trường hợp như trên cơ quan BHXH có giải quyết không? Người hỏi Nguyễn Thị Trang - Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 thì người sử dụng lao động giữ lại 2% quỹ ốm đau, thai sản để chi trả cho người lao động đủ điều kiện hưởng và thực hiện quyết toán hàng quý với tổ chức BHXH. Đối với trường hợp đơn vị còn nợ tiền đóng BHXH, nay đơn vị đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH thì tổ chức BHXH thực hiện quyết toán với những trường hợp đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau, thai sản phát sinh trong thời gian đơn vị nợ đóng BHXH.

Theo Chinhphu.vn