Ký hợp đồng theo Nghị định 161 có được phụ cấp công vụ?

Trường hợp ký HĐLĐ không áp dụng chế độ tiền lương tại NĐ 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì hưởng lương theo thỏa thuận trong HĐLĐ.

Bà Nguyễn Thị Ái Vy (Quảng Nam) hỏi, người làm việc hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, hưởng lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, nay chuyển sang hợp đồng theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, có được hưởng phụ cấp khu vực, phụ cấp công vụ, phụ cấp công tác đảng, đoàn thể, phụ cấp thu hút, phụ cấp lâu năm... không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đã quy định:

“Cá nhân, tổ chức ký hợp đồng để làm những công việc quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về dân sự, pháp luật về thương mại và không thuộc chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc và quỹ tiền lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị”.

Khoản 1 Điều 13 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: “Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động”; đồng thời, tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 03/2019/TT-BNV quy định: “Mức lương trong hợp đồng lao động mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng”.

Theo đó, trường hợp ký hợp đồng lao động không áp dụng chế độ tiền lương (trong đó có mức lương, bảng lương và các chế độ phụ cấp lương...) quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì hưởng tiền lương theo thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động ghi trong hợp đồng lao động.