DN nợ tiền bảo hiểm, có thể yêu cầu mở thủ tục phá sản?

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh có quyền nộp đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hồng Trường (phuctruongphuoctrung@...) phản ánh, theo Luật Phá sản quy định thì doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán và chủ nợ có quyền nộp đơn yêu cầu Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp. Vậy, khi doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên 3 tháng thì cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh có quyền nộp đơn yêu cầu tòa mở thủ tục phá sản doanh nghiệp đó không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời ông Trường như sau:

Tại Khoản 1, Điều 5 Luật Phá sản quy định, người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản “Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 3 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán”.

Tại khoản 3, Điều 4 Luật Phá sản quy định: “Chủ nợ không có bản đảm là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ không được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba”.

Tại Điểm b, Khoản 1 Điều 54 của Luật Phá sản quy định “Trường hợp thảm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau: Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, BHXH, BHYT đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết".

Tại Khoản 3 và Khoản 9 Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về trách nhiệm của Cơ quan Bảo hiểm xã hội “Tổ chức thực hiện thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật”. “Quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ những quy định của pháp luật nêu trên, thì Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh có quyền nộp đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp.

Theo Chinhphu.vn

Tin liên quan