Chưa đủ điều kiện nghỉ hưu có được trợ cấp thôi việc?

Bà Mai Thị Siêng (Đà Nẵng) đủ tuổi nghỉ hưu từ ngày 26/6/2017, nhưng mới đóng BHXH được 16 năm 7 tháng. Bà Siêng hỏi, bà có đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thôi việc do đơn vị sử dụng lao động chi trả không?

Về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4, Điều 36 của Bộ luật Lao động năm 2012 thì trường hợp hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật Lao động thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động.

Theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động về trợ cấp thôi việc,“Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật BHXH và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, đối với trường hợp của bà Siêng, đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Luật BHXH. Tuy nhiên, trường hợp bà và người sử dụng lao động thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Khoản 3, Điều 36 của Bộ luật Lao động thì công ty có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho bà theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động nêu trên.

Theo Chinhphu.vn