Cà Mau lập Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng vừa ký quyết định thành lập Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Cà Mau.

Theo đó, Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Cà Mau (gọi là Văn phòng thường trực) có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) và giúp việc cho Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng thường trực đặt tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau, được sử dụng con dấu của Sở này để giao dịch.

Cà Mau lập Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - 1

Cà Mau lập Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, với chủ công là ngành LĐ-TB&XH.

Văn phòng thường trực có nhiệm vụ và quyền hạn: Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh;

Tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ và giám sát tình hình thực hiện vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để thực hiện giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình;

Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác giảm nghèo bền vững cho đội ngũ cán bộ các cấp;...

Theo quyết định của UBND tỉnh Cà Mau, Văn phòng thường trực có Chánh Văn phòng (do một Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH kiêm nhiệm), 2 Phó Chánh Văn phòng (do 2 Trưởng phòng trực thuộc Sở LĐ-TB&XH kiêm nhiệm) và một số chuyên viên (do công chức thuộc Sở LĐ-TB&XH cử làm việc kiêm nhiệm).

Trong đó, Chánh Văn phòng và Phó Chánh văn phòng sẽ do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm.

Ngoài ra, kinh phí hoạt động của Văn phòng thường trực do ngân sách Nhà nước đảm bảo theo quy định, được bố trí trong kinh phí thường xuyên của Sở LĐ-TB&XH.

Đang được quan tâm