Báo giảm lao động chậm sẽ phải đóng BHYT đến hết tháng

Công ty có lao động nghỉ ốm trên 14 ngày/tháng, tôi đã báo giảm BHXH trong tháng đó. Cơ quan BHXH đề nghị nộp chứng từ để làm chế độ, nếu không sang tháng sau lao động sẽ không dùng được thẻ BHYT nữa.

Hiện tại cơ quan BHXH tính truy thu 4,5% BHYT trong tháng nghỉ ốm với trường hợp này. Tại sao trong tháng nghỉ ốm người lao động lại bị truy thu BHYT? Nếu công ty không kịp thời làm thủ tục ốm dài ngày thì người lao động sẽ không được sử dụng thẻ BHYT vào tháng sau có đúng không? Giả sử người lao động nghỉ ốm 15 ngày trong tháng, báo giảm từ đúng tháng đó.

Vậy tháng sau, người lao động có tiếp tục được dùng BHYT để nghỉ nốt 15 ngày và không phải đóng các loại bảo hiểm không?

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHYT nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

Tại Tiết a Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 50 quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Văn bản số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam đã hướng dẫn: Trường hợp đơn vị lập danh sách báo giảm chậm, đơn vị đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết các tháng đó.

Như vậy, trong tháng công ty báo giảm chậm sẽ phải đóng BHYT cho người lao động đến hết tháng đó.

Tuy nhiên, sau khi công ty nộp đủ hồ sơ, chứng từ cho cơ quan BHXH để làm thủ tục báo giảm theo chế độ ốm đau dài ngày theo quy định của pháp luật BHXH cho người lao động thì số tiền BHYT đã thu trong tháng người lao động nghỉ ốm sẽ được hoàn trả theo hình thức bù trừ ở tháng tiếp theo.

Trong trường hợp người lao động báo giảm ở đúng tháng người lao động nghỉ ốm, công ty và người lao động chưa hoàn thiện hồ sơ để hưởng chế độ ốm đau dài ngày theo pháp luật BHXH cho người lao động, tháng sau người lao động không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì người lao động sẽ không đóng BHXH, BHYT của tháng sau đó theo quy định tại Khoản 3 Điều 85 Luật BHXH.

Trường hợp công ty và người lao động đã nộp đủ hồ sơ, chứng từ cho cơ quan BHXH để làm thủ tục nghỉ theo chế độ ốm đau dài ngày theo quy định của pháp luật BHXH vào tháng người lao động nghỉ ốm và trong tháng tiếp theo người lao động tiếp tục nghỉ theo chế độ ốm đau dài ngày từ 14 ngày trở lên thì người lao động không phải đóng BHYT và vẫn được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Bài liên quan
Đang được quan tâm