Sức thuyết phục của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Từ khi lý luận về “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” được nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam đến nay, đã có nhiều ý kiến tranh luận, thậm chí có ý kiến còn phê phán, bác bỏ. Nhưng các thành tựu phát triển đất nước trong các năm qua đã chứng minh thể chế kinh tế của chúng ta là đúng đắn, là phù hợp với mục đích của cách mạng Việt Nam, phù hợp với con đường đã được Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta lựa chọn.
>>Bước qua những phép thử, kinh tế Việt Nam 2017 sẽ thế nào?
>>Kinh tế Việt Nam năm 2016 và dấu ấn của Chính phủ kiến tạo
>>HSBC: Nhiều lý do để phấn khởi về kinh tế Việt Nam năm 2017

Trong một số cuộc trao đổi học thuật và trên một số diễn đàn, nhiều người cho rằng kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) chưa có tiền lệ trong lịch sử, khó tránh khỏi sai lầm, vấp váp, cho nên phải “dò đá qua sông”. Có người thì nói, kinh tế thị trường mang giá trị phổ quát của nhân loại, không cần thiết phải thêm “cái đuôi” XHCN. Thậm chí, có ý kiến cho rằng, chủ nghĩa xã hội (CNXH) và KTTT không thể dung nạp lẫn nhau nên gắn KTTT với CNXH là khiên cưỡng… Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi không tranh luận về học thuật, mà chỉ đề cập đến các vấn đề thực tiễn trong quá trình phát triển của đất nước, và sự tiếp nhận của cuộc sống người dân, sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với KTTT định hướng XHCN.

Trước hết, đối với Đảng ta, CNXH không phải một giáo điều xơ cứng mà chính là nhu cầu của cuộc sống. Ngay từ khi tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn Quốc tế III và Người nói, sở dĩ Người có sự lựa chọn này vì Quốc tế III đề cập đến con đường giải phóng các dân tộc bị áp bức. Người nói: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu” (Hồ Chí Minh, biên niên tiểu sử, NXB Chính trị Quốc gia, Tập 1, H.2006, tr.112). Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời từ mong muốn và nhận thức đó, cũng là mong muốn và sự nhận thức của cả dân tộc ta trong hoàn cảnh nước mất, nhà tan. Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói một cách giản dị về mục tiêu của cách mạng: “Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm” (Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5, NXB Chính trị Quốc gia, H.2011, tr.81). Có thể nói, lời của Bác Hồ đã đưa ra chấm phá đầu tiên về mục tiêu của KTTT định hướng XHCN, bởi xét đến cùng thì không có kinh tế thị trường thì người đủ ăn khó có thể “khá giàu”, người giàu khó có thể “giàu thêm”. Và nếu không có định hướng XHCN, thì chắc chắn người nghèo khó có thể “đủ ăn”.

KTTT tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho mọi người, bình đẳng về cơ hội và bình đẳng trước rủi ro, tức là cơ hội để thành đạt ngang nhau, và nếu có tai biến thì việc chịu rủi ro cũng ngang nhau. Trong cơ hội và rủi ro ngang nhau đó, ai nhạy bén nắm bắt được cơ hội thì trở nên giàu có, ai không nắm bắt được cơ hội thì nghèo vẫn hoàn nghèo; ai biết lo xa đề phòng rủi ro người ấy giữ được thành quả, ai không đề phòng được rủi ro người ấy có thể trắng tay. Để bảo đảm KTTT vận hành đầy đủ, không thể không có nhà nước pháp quyền với hệ thống luật pháp minh bạch xây dựng trên tinh thần pháp trị, ở đó mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Nhưng khi trong xã hội còn những người yếu thế, người bất hạnh không thể tự mình vươn lên nắm bắt cơ hội,… thì cần có chính sách thích hợp để họ không bị thiệt thòi, không bị bần cùng hóa. Nhà nước tư bản phương tây vẫn tỏ ra quan tâm tới các nhóm yếu thế thông qua chính sách an sinh xã hội. Nhưng việc họ áp dụng mức thuế cao, vay nợ để thực hiện “công bằng xã hội” xét đến cùng không dành cho các thành phần yếu thế bất hạnh mà chủ yếu phục vụ tầng lớp trung lưu với mục tiêu sâu xa là thu hút phiếu bầu. Điều này là kết quả tất yếu của nền dân chủ với thể chế đa nguyên, đa đảng luôn bị chi phối bởi các nhóm lợi ích, và các chính sách được ban hành thường là sự thỏa hiệp giữa các nhóm đa số có thế lực, khó có thể đáp ứng lợi ích các nhóm yếu thế, thậm chí còn xâm phạm lợi ích chính đáng của các nhóm này. Công bằng xã hội chỉ là trên danh nghĩa, thực tế là nhà nước phình to ra song tình trạng bất công vẫn diễn ra gay gắt.

KTTT định hướng XHCN vẫn hội đủ các yếu tố của KTTT, nhưng có các thiết chế để bảo vệ các nhóm yếu thế, tạo điều kiện cho họ vươn lên tiếp cận các cơ hội của thị trường, giúp họ đối phó với các rủi ro nghiệt ngã mà tự họ không có khả năng đối phó. Trong bối cảnh cụ thể ở nước ta, các nhóm yếu thế này chính là đông đảo nhân dân lao động, cùng những người bất hạnh, các gia đình bị thiệt thòi do phải hy sinh xương máu và của cải cho sự nghiệp giành độc lập dân tộc, nông dân ít ruộng đất, người nghèo, người lao động có thu nhập thấp... Và việc quan tâm đến lợi ích của họ là thực hiện điều Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”.

Trong một thời gian dài (miền bắc sau năm 1954, cả nước từ năm 1975 đến giữa thập niên 80 của thế kỷ trước) chúng ta áp dụng kinh tế kế hoạch hóa, và một số người đã phê phán, coi đó là cơ chế kinh tế đã để lại một số di hại với quá trình phát triển đất nước. Tuy nhiên, trước khi phê phán lại cần nhớ rằng, kinh tế kế hoạch hóa được áp dụng trong bối cảnh hai cuộc chiến tranh xâm lược của nước ngoài và cuộc cấm vận kinh tế tai ác kéo dài nhiều năm sau năm 1975; hơn thế nữa, chính kinh tế kế hoạch hóa đó đã bảo đảm hậu cần cho thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và thắng lợi của các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía bắc, biên giới tây nam, đồng thời duy trì được tiềm lực của đất nước đủ sức vượt qua cấm vận, khủng hoảng để sau năm 1986 có thể hồi sinh nhanh chóng. Phê phán kinh tế kế hoạch hóa phải đặt trong bối cảnh lịch sử đó, nếu không sẽ không hiểu vì sao Đảng ta đã khởi xướng, tổ chức, lãnh đạo công cuộc Đổi mới và Đổi mới từ đâu tới.

Đổi mới không phải là một lý thuyết “nhập cảnh”, không phải do “sức ép” bên ngoài mà là sự đáp ứng yêu cầu từ sự chuyển động nội tại của đất nước. Không phải ai khác, chính những người cộng sản Việt Nam đã khởi xướng công cuộc Đổi mới, chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế KTTT định hướng XHCN. Không phải bắt đầu từ Nghị quyết Đại hội VI, mà từ trước đó rất lâu, những mầm mống của KTTT đã được những người cộng sản chân chính nuôi dưỡng, khuyến khích ngay trong “gọng kìm” kế hoạch hóa. Chúng tôi gọi “gọng kìm” kế hoạch hóa vì cơ chế tập trung quan liêu đã ăn sâu vào cấu trúc xã hội, thành định chế, thành nếp nghĩ, muốn tháo bỏ không hề dễ dàng. Các đảng viên cộng sản đã phải thực hiện “khoán chui”, phải “vượt rào” để thoát rào cản về cơ chế. Giữa lúc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc bị phê phán gay gắt do thực hiện “khoán chui” ở Vĩnh Phúc, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã đến thăm và động viên ông (Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 4-4-2017). Nhiều Bí thư Tỉnh ủy, được sự hậu thuẫn của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Trung ương Đảng, đã “vượt rào” xóa ngăn sông cấm chợ, xóa bao cấp, bảo vệ cách làm ăn mới ở cơ sở, mở đường cho sự vận hành của thị trường theo quy luật của nó. Nghị quyết Đại hội VI đánh dấu sự chuyển biến căn bản trong toàn Đảng, hướng kinh tế cả nước vận hành theo cơ chế thị trường. Như vậy, Đảng ta không khư khư “công thức” của CNXH theo truyền thống quốc tế, mà thực hiện CNXH theo Tư tưởng Hồ Chí Minh với mục tiêu: “Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm” với phương châm “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”.

Để bảo đảm định hướng XHCN đạt tới mục tiêu, trong nền kinh tế nhiều thành phần của nước ta, doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Có không ít ý kiến bài bác hoặc tranh cãi tư biện về sự chủ đạo này. Trong khi về đường lối và trong thực tiễn, chúng ta có một lộ trình giảm dần số lượng doanh nghiệp nhà nước bằng nhiều hình thức thích hợp, như: cổ phần hóa và giao, khoán, bán, cho thuê. Thực tế số doanh nghiệp nhà nước đã giảm rất mạnh theo lộ trình và theo các hình thức đó. Chủ trương của Đảng và Nhà nước là chỉ giữ lại 100% vốn Nhà nước tại một số ngành kinh tế trọng yếu và những ngành mà tư nhân chưa đủ khả năng tham gia, như doanh nghiệp công ích, với mục đích bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, an ninh kinh tế và giữ vai trò điều tiết để ngăn ngừa bất ổn, khủng hoảng kinh tế, cũng là để bảo vệ sự an lành môi trường làm ăn, cuộc sống của mọi người dân. Đó là ý nghĩa của vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước. Vai trò này hoàn toàn không ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Phương châm của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động kinh tế là: Nhà nước chỉ làm những gì người dân không làm được, nói cách khác, Nhà nước đã và sẽ lùi dần khỏi các lĩnh vực mà người dân và các thành phần kinh tế khác có thể làm. Việc cổ phần hóa một số ngành có liên quan đến an ninh quốc gia như hàng không, an ninh năng lượng như xăng dầu,… mới đây là nằm trong xu hướng đó.

Yếu tố quan trọng nhất của định hướng XHCN trong KTTT của chúng ta là vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò của Nhà nước pháp quyền XHCN. Đảng đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc, Đảng không có lợi ích của riêng mình. Bởi vậy, sự lãnh đạo của Đảng là sự bảo đảm để loại trừ các nhóm lợi ích chi phối quá trình xây dựng và thực thi pháp luật, đó là sự bảo đảm cho sự hiện hữu của tinh thần pháp trị. Trong Nhà nước pháp quyền XHCN của chúng ta, các đạo luật được ban hành không phải là kết quả của quá trình vận động và thỏa hiệp giữa các nhóm lợi ích chi phối cơ quan lập pháp, mà xuất phát từ nhu cầu phát triển đất nước và lợi ích phổ quát của người dân, trong đó có lợi ích của các nhóm yếu thế, nghĩa là không có chính sách hoặc đạo luật nào phục vụ cho lợi ích của người giàu mà đánh mất cơ hội của người nghèo.

Thực tế cho thấy hơn 30 năm vận hành của KTTT định hướng XHCN đã tạo ra sự phát triển ngoạn mục của đất nước. Công cuộc Đổi mới nhanh chóng đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng, duy trì tốc độ tăng trưởng vào hàng cao trên thế giới. Năm 1988, quy mô GDP chưa tới 5,5 tỷ USD, GDP đầu người chỉ đạt 86 USD; đến năm 2016, GDP đã đạt 205,32 tỷ USD, tăng hơn 37 lần, GDP đầu người đạt 2.215 USD, tăng gần 27 lần so với năm 1988, rút ngắn đáng kể khoảng cách thu nhập so với các nước trong khu vực. Theo dữ liệu so sánh của Ngân hàng Thế giới (WB), năm 1990, GDP bình quân đầu người của Thái-lan là 1.508 USD (tính tròn), con số tương ứng của Việt Nam là 98 USD, khoảng cách chênh lệch tới 15,3 lần. Đến năm 2015, GDP bình quân đầu người của Thái-lan lên 5.815 USD, con số tương ứng của Việt Nam là 2.111 USD, khoảng cách rút ngắn còn 2,7 lần. Với Phi-li-pin năm 1990, GDP bình quân đầu người cao gấp 7,3 lần so với Việt Nam (715 USD/98 USD), khoảng cách này đến năm 2015 còn chưa tới 1,4 lần (2.904 USD/2.111 USD). Với Ấn Độ năm 1990, GDP bình quân đầu người cao gấp 3,8 lần so với Việt Nam (375 USD/98 USD), đến năm 2015 Việt Nam đã vượt Ấn Độ (2.111 USD/1.593 USD). Thành tựu ngoạn mục nhất là công cuộc xóa đói giảm nghèo: năm 1993, tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước chiếm tới 58%, đến cuối năm 2016 đã giảm chỉ còn 8,38% (theo chuẩn nghèo mới). Theo dữ liệu so sánh của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), tỷ lệ người nghèo so với dân số của Việt Nam năm 2015 ở mức 9,8%, thấp xa so với con số tương ứng của Phi-li-pin (25,2%), Ấn Độ (21,9%), và thấp hơn cả Thái-lan (12,6%), In-đô-nê-xi-a (11,3%).

Trên đây không phải là những con số tuyên truyền của Việt Nam về tính ưu việt của KTTT định hướng XHCN, mà là sự ghi nhận khách quan của cộng đồng quốc tế. Dĩ nhiên, KTTT định hướng XHCN của Việt Nam còn nhiều vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện để thị trường có thể vận hành nhịp nhàng, đồng bộ với sự lựa chọn con đường phát triển, từ đó thúc đẩy nhanh hơn quá trình “người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm” như mong muốn của Bác Hồ. Vì vậy, việc trao đổi về thể chế KTTT định hướng XHCN là cần thiết, thậm chí cần có những tranh luận, phản biện để làm sáng rõ những vấn đề về lý luận, nhưng nếu không xuất phát từ đặc điểm lịch sử và thực tiễn của Việt Nam, thì mọi sự trao đổi, tranh luận, phản biện đều sa vào tư biện, không hữu ích cho cuộc sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cho quá trình phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

Theo Trương Minh Tuấn
Nhân Dân

MỚI NHẤT
Chủ đầu tư ngang nhiên tuyên bố làm ăn thua lỗ đã tiêu hết tiền quỹ bảo trì
Chủ đầu tư ngang nhiên tuyên bố làm ăn thua lỗ đã tiêu hết tiền quỹ bảo trì

(Dân trí) - Trong buổi họp diễn ra mới đây giữa chủ đầu tư và Ban quản trị Chung cư Thăng Long Garden (250 Minh Khai, Hà Nội), đại diện chủ đầu tư ngang nhiên tuyên bố không còn tiền để trả quỹ bảo trì.

Thứ tư, 07/06/2017 - 05:00

Gỡ rối về thuế: Doanh nghiệp không mặn mà?
Gỡ rối về thuế: Doanh nghiệp không mặn mà?

(Dân trí) - Mặc dù Cục thuế TPHCM đã tổ chức hẳn một buổi gặp gỡ doanh nghiệp mới thành lập chuyên ngành kinh doanh bất động sản nhưng chỉ có đại diện cơ quan thuế, chuyên gia bất động sản, truyền thông... Đối tượng chính là doanh nghiệp lại tham dự khá ít.

Thứ ba, 06/06/2017 - 08:26

Ám ảnh ôtô “bãi rác” vào Việt Nam, nhìn từ những chiếc xe 4.400 USD
Ám ảnh ôtô “bãi rác” vào Việt Nam, nhìn từ những chiếc xe 4.400 USD

Hiện tại, ôtô nguyên chiếc nhập về Việt Nam đang chưa bao giờ rẻ đến thế. Giữa năm 2016, giá xe bình quân nhập cảng từ Ấn Độ vào khoảng gần 160 triệu đồng, thì đến giữa năm 2017 này chỉ còn khoảng 100 triệu đồng/xe.

Thứ ba, 06/06/2017 - 07:20

Lại phát hiện container hàng điện tử cũ nhập lậu qua cảng Cát Lái
Lại phát hiện container hàng điện tử cũ nhập lậu qua cảng Cát Lái

(Dân trí) - Doanh nghiệp khai báo hàng hoá là rổ nhựa mới 100% nhập khẩu từ Nhật Bản, tuy nhiên khi lực lượng chức năng kiểm tra thực tế thì phát hiện bên trong lại là thiết bị điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng, thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu.

Thứ ba, 06/06/2017 - 05:00

Mòn mỏi đợi thi hành án vụ "bán nhà nhưng không bán cầu thang"
Mòn mỏi đợi thi hành án vụ "bán nhà nhưng không bán cầu thang"

(Dân trí) - Ông Đinh La Thăng khi còn là Bí thư Thành uỷ TPHCM đã chỉ đạo UBND TP giải quyết dứt điểm vụ "bán nhà, không bán cầu thang" vào cuối năm 2016. Tiếp đó, toà tuyên UBND TPHCM thua kiện. Thế nhưng, đến nay, vụ việc vẫn chưa khép lại.

Thứ ba, 06/06/2017 - 04:00

Sẽ siết chặt nguồn gốc ô tô giá rẻ Ấn Độ, Thái Lan nhập về Việt Nam
Sẽ siết chặt nguồn gốc ô tô giá rẻ Ấn Độ, Thái Lan nhập về Việt Nam

(Dân trí) - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo các Cục Hải quan địa phương tăng cường kiểm tra quy tắc xuất xứ (C/O) đối với ô tô nhập khẩu từ thị trường Ấn Độ và ASEAN trong bối cảnh xe nhập đang đổ bộ ồ ạt về Việt Nam với số lượng lớn, giá rẻ và khi chỉ còn 6 tháng nữa là "hạn chót" Việt Nam phải xoá bỏ thuế nhập khẩu ô tô từ ASEAN

Thứ ba, 06/06/2017 - 02:38

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực sự hỗ trợ được gì?
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực sự hỗ trợ được gì?

(Dân trí) - Những người làm Luật tiếp cận, đi theo nhu cầu của doanh nghiệp, từ đó phân tích và đánh giá sự mong đợi, cái thiếu và yếu của doanh nghiệp để hỗ trợ, chứ không lấy tiền đưa cho từng doanh nghiệp.

Thứ ba, 06/06/2017 - 02:30

Thuế môi trường xăng dầu: Không thể thu quá cao để hòa vào ngân sách!
Thuế môi trường xăng dầu: Không thể thu quá cao để hòa vào ngân sách!

(Dân trí) - Phản đối việc hòa chung khoản thu thuế BVMT với xăng dầu vào ngân sách, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường cũng cảnh báo, nếu tăng thuế quá cao mà không sử dụng đúng mục đích thì không những không mang lại lợi ích mà còn tác động tiêu cực đến nền kinh tế.

Thứ ba, 06/06/2017 - 02:00

Hà Nội: Ông già "khùng" cho thuê nhà trọ điều hòa giá 15.000 đồng
Hà Nội: Ông già "khùng" cho thuê nhà trọ điều hòa giá 15.000 đồng

Khu vực xung quanh Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) hầu như không ai không biết đến ông Nguyễn Thế Hiệp hay còn gọi là Hiệp 'khùng' cho thuê nhà trọ với giá 15.000 đồng/người/đêm.

Thứ ba, 06/06/2017 - 01:35

FLC sắp giới thiệu bất động sản nghỉ dưỡng tại Singapore
FLC sắp giới thiệu bất động sản nghỉ dưỡng tại Singapore

Một sự kiện roadshow và tọa đàm quy mô lớn sẽ được Tập đoàn FLC tổ chức tại Singapore vào ngày 10/6 tới.

Thứ ba, 06/06/2017 - 01:25

Sức chuyển mình đáng kinh ngạc của thị trường thiết bị vệ sinh
Sức chuyển mình đáng kinh ngạc của thị trường thiết bị vệ sinh

Thị trường thiết bị vệ sinh đang có bước chuyển mình rõ rệt. Đây đều là những thay đổi đầy tích cực vì quyền lợi của người tiêu dùng.

Thứ ba, 06/06/2017 - 01:20

Thừa Thiên Huế: Liên tiếp bắt nhiều xe chở mỹ phẩm lậu cực lớn
Thừa Thiên Huế: Liên tiếp bắt nhiều xe chở mỹ phẩm lậu cực lớn

(Dân trí) - Ngày 5/6, Đội chống buôn lậu - Phòng cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã liên tiếp bắt được nhiều xe khách chở hàng mỹ phẩm lậu, nhiều mặt hàng có dấu hiệu làm giả.

Thứ ba, 06/06/2017 - 01:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Dự án BOT Việt Nam đầu tiên nhượng quyền khai thác cho nước ngoài
Dự án BOT Việt Nam đầu tiên nhượng quyền khai thác cho nước ngoài

(Dân trí) - Công ty CP Đường cao tốc miền Trung Nhật Bản (NEXCO) và Công ty CP Đường cao tốc Quốc tế Nhật Bản (JEXWAY) sẽ mua lại 20% cổ phần của FECON tại dự án BOT tuyến tránh TP Phủ Lý - Hà Nam và tăng cường mặt đường Quốc lộ 1.

Thứ ba, 06/06/2017 - 12:00

Phó Thủ tướng "lệnh" siết quản lý kinh doanh, xuất nhập khẩu xăng dầu
Phó Thủ tướng "lệnh" siết quản lý kinh doanh, xuất nhập khẩu xăng dầu

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu xăng dầu.

Thứ ba, 06/06/2017 - 11:06

Nghề Shipper – Nghề “chở cả những rủi ro”
Nghề Shipper – Nghề “chở cả những rủi ro”

Kinh doanh online ngày càng phát triển tạo ra cơ hội việc làm cho rất nhiều người. Nghề Shipper (nhân viên giao nhận hàng hóa) cũng từ đó ra đời và ngày càng phổ biến. Hiện nay, Shipper là nghề đang được khá nhiều người lựa chọn.

Thứ ba, 06/06/2017 - 11:00

Nhiều lo lắng về những chiếc "ô tô xách tay”
Nhiều lo lắng về những chiếc "ô tô xách tay”

(Dân trí) - Giới kinh doanh, nhập khẩu ô tô vẫn đang khá bức xúc với dự thảo Nghị định quy định về điều kiện sản xuất lắp ráp, nhập khẩu và bảo hành, bảo dưỡng ô tô mà Bộ Công Thương vừa đưa ra.

Thứ ba, 06/06/2017 - 10:10

Bất động sản khu Nam đón cơ hội mới
Bất động sản khu Nam đón cơ hội mới

Nhiều dự án bất động sản quy mô lớn được chủ đầu tư công bố và chào bán đang giúp thị trường khu Nam Sài Gòn trở nên nhộn nhịp.

Thứ ba, 06/06/2017 - 10:00

Vàng tiếp tục tăng giá
Vàng tiếp tục tăng giá

(Dân trí) - Giá vàng giao ngay tại châu Á có biên độ tăng gần 5 USD/ounce đã kéo giá vàng SJC tăng tiếp phiên giao dịch sáng nay. Dù diễn biến giá tăng nhẹ không đúng như kỳ vọng nhưng phần nào cũng cải thiện được sắc thái của thị trường vàng trong nước.

Thứ ba, 06/06/2017 - 09:43

Xe bán tải bị siết thuế phí, dân Việt hết đường “rinh” xe giá rẻ
Xe bán tải bị siết thuế phí, dân Việt hết đường “rinh” xe giá rẻ

(Dân trí) - Bộ Công Thương vừa đưa ra báo cáo về thực trạng ngành ô tô Việt Nam trong đó đề nghị Chính phủ, Quốc hội cho tăng nhiều loại thuế, phí đối với dòng xe bán tải. Mức tăng thuế phí xe bán tải sẽ bằng với các loại thuế phí dành cho ô tô dưới 9 chỗ ngồi trở xuống và xoá bỏ các ưu đãi liên quan.

Thứ ba, 06/06/2017 - 09:25

Chiếc áo chống nắng 1 triệu đồng, đàn ông đua nhau đặt mua
Chiếc áo chống nắng 1 triệu đồng, đàn ông đua nhau đặt mua

Thời tiết nắng nóng, nhiều sản phẩm áo chống nắng dành cho nam giới có mức giá lên tới gần 1 triệu đồng vẫn đắt khách. Nhiều cửa hàng thời trang không đủ hàng để bán.

Thứ ba, 06/06/2017 - 09:00

"Lạm phát" đơn hàng ngày nắng nóng, dân giao hàng bỏ túi tiền triệu mỗi ngày
"Lạm phát" đơn hàng ngày nắng nóng, dân giao hàng bỏ túi tiền triệu mỗi ngày

(Dân trí) - Trong khi đại đa số người Hà Nội chọn cách trốn nắng, giảm thời gian ra đường càng nhiều càng tốt hay an toạ nguyên ngày tại văn phòng, siêu thị, công sở hoặc nhà có điều hoà để tránh cái nắng như thiêu đốt của đầu hè, vẫn có những người đầm mình giữa nắng nóng để mưu sinh.

Thứ ba, 06/06/2017 - 07:00

NHNN chấp thuận việc TPBank mở rộng mạng lưới năm 2017
NHNN chấp thuận việc TPBank mở rộng mạng lưới năm 2017

Đáp ứng các điều kiện khắt khe của NHNN, TPBank vừa được chấp thuận mở rộng mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch tại 8 tỉnh thành trên toàn quốc.

Thứ ba, 06/06/2017 - 06:55

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo việc "ưu đãi thuế dàn trải, thiếu minh bạch"
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo việc "ưu đãi thuế dàn trải, thiếu minh bạch"

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ đạo giao Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nghiên cứu vấn đề báo chí phản ánh việc Việt Nam áp dụng nhiều hình thức ưu đãi thuế dàn trải, thiếu minh bạch.

Thứ ba, 06/06/2017 - 06:53

Thủ tướng duyệt bán 45% vốn IDICO cho nhà đầu tư chiến lược
Thủ tướng duyệt bán 45% vốn IDICO cho nhà đầu tư chiến lược

(Dân trí) - Cùng với việc phê duyệt phương án cổ phần hóa IDICO theo cơ cấu bán 45% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược và 18% cổ phần bán đấu giá công khai, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng phải chuyển quyền đại diện phần vốn Nhà nước tại tổng công ty này cho SCIC.

Thứ ba, 06/06/2017 - 06:44