Lãnh đạo Sacombank xin giảm một nửa thù lao

(Dân trí) - Lãnh đạo Sacombank cho biết, mức chi thực tế thù lao và chi phí hoạt động của hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2015 là 39,9 tỷ đồng.

Theo Dự thảo tài liệu họp nhằm chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) mà ngân hàng công bố, liên quan đến thù lao và chi phí hoạt động của hội đồng quản trị (HĐQT), ban kiểm soát (BKS) năm 2015 và 2016, Hội đồng quản trị Sacombank sẽ báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015.

Cụ thể, theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường 2015 số 02/2015/NQ-ĐHCĐ ngày 11/07/2015, ĐHĐCĐ đã thống nhất phê duyệt mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015 là 40 tỷ đồng. Lãnh đạo ngân hàng cho biết mức chi thực tế thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015 là 39,9 tỷ đồng.

Về thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016, theo ngân hàng, năm 2016, vì lý do khách quan, Sacombank chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên nên mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 chưa được trình để Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.


Nhằm tiếp tục duy trì và bảo đảm ổn định các mặt hoạt động kinh doanh theo mục tiêu đã định cũng như từng bước triển khai thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập, HĐQT ngân hàng này cũng trình xin ý kiến cổ đông thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 là 18 tỷ đồng, tức giảm khoảng một nửa so với năm 2015.

Nhằm tiếp tục duy trì và bảo đảm ổn định các mặt hoạt động kinh doanh theo mục tiêu đã định cũng như từng bước triển khai thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập, HĐQT ngân hàng này cũng trình xin ý kiến cổ đông thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 là 18 tỷ đồng, tức giảm khoảng một nửa so với năm 2015.

Tuy nhiên, năm 2016 là năm đầu tiên từng bước triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập, với mục tiêu ổn định và tăng trưởng hoạt động kinh doanh trong bối cảnh hệ thống mạng lưới sau sáp nhập được mở rộng, cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt, vì vậy, khối lượng và áp lực công việc trong công tác quản trị ngân hàng diễn ra tương đối lớn.

"Vì lẽ đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 bằng 50% mức chi của năm 2015 tương ứng với số tiền là 20 tỷ đồng", HĐQT ngân hàng Sacombank nhấn mạnh.

Cũng theo dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Sacombank sẽ bầu nhân sự lãnh đạo ngay sau khi bắt đầu Đại hội. Tuy nhiên, đến thời điểm này danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 của ngân hàng này chưa được NHNN thông qua.

Ngay sau khi nhận được văn bản phê duyệt danh sách ứng cử viên của NHNN, Sacombank sẽ tiến hành công bố thông tin nội dung chính thức của tờ trình này, ngân hàng này cho biết.

Tổng cộng, Sacombank sẽ bầu 7 thành viên HĐQT và 4 thành viên Ban kiểm soát.

Theo đó, xét trên thực tế, nhằm tiếp tục duy trì và bảo đảm ổn định các mặt hoạt động kinh doanh theo mục tiêu đã định cũng như từng bước triển khai thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu Sacombank sau sáp nhập, HĐQT ngân hàng này cũng trình xin ý kiến cổ đông thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017 là 18 tỷ đồng, tức giảm khoảng một nửa so với năm 2015.

An Hạ

Tin liên quan
Đang được quan tâm