Thanh Hóa: Dự kiến dành 78 tỷ đồng mua trang thiết bị dạy, học ngoại ngữ

Duy Tuyên

(Dân trí) - Thanh Hóa dự kiến đầu tư hơn 78,2 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị triển khai thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025”.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã có tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án mua sắm trang thiết bị triển khai thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025”.

Thanh Hóa: Dự kiến dành 78 tỷ đồng mua trang thiết bị dạy, học ngoại ngữ - 1

Dự án này sẽ đầu tư trang thiết bị phòng dạy học ngoại ngữ hiện đại cho 27 trường THPT để xây dựng trường điển hình về dạy học ngoại ngữ (mỗi huyện, thị, thành phố xây dựng cho 1 trường THPT).

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, ngoại ngữ đã trở thành một yêu cầu và đòi hỏi tất yếu để mọi người giao tiếp, trao đổi thông tin, khai thác các tiến bộ trên thế giới, góp phần nâng cao hiệu quả lao động trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Tuy nhiên, chất lượng dạy học ngoại ngữ trong các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn rất thấp, có sự chênh lệch giữa các vùng miền trên toàn tỉnh, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học ngoại ngữ còn nhiều hạn chế.

UBND tỉnh cũng đã ban hành quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 về phê duyệt đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025”; trong đó, xác định nhiệm vụ mua sắm trang thiết bị, tăng cường cơ sở vật chất là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động dạy và học ngoại ngữ cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn…

Dự án mua sắm trang thiết bị triển khai thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025”, do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư.

Mục tiêu đầu tư dự án là xây dựng một số trường điển hình về dạy học ngoại ngữ và đầu tư trang thiết bị tối thiểu, phục vụ việc dạy và học ngoại ngữ cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh; đồng thời nhằm tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất cho việc dạy và học ngoại ngữ trong các nhà trường, hướng tới việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần thực hiện chiến lược phát hiển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Dự án sẽ đầu tư trang thiết bị phòng dạy học ngoại ngữ hiện đại cho 27 trường THPT để xây dựng trường điển hình về dạy học ngoại ngữ (mỗi huyện, thị, thành phố xây dựng cho 1 trường THPT); đầu tư trang thiết bị tối thiểu phục vụ việc dạy và học ngoại ngữ cho 1.295 trường phổ thông còn lại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án không quá 78,2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí thực hiện tăng cường cơ sở vật chất thực hiện chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ thành phố thông minh và nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm.

Dự kiến thời gian thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị triển khai thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025” là 2 năm 2020 - 2021.