“Sức ì” quá lớn khiến trường đại học chưa thoát khỏi cơ quan chủ quản?

Dân trí Nghị quyết 14 của Chính phủ ban hành sớm nhất từ năm 2005 là bỏ cơ chế chủ quản đối với các trường đại học học để thực hiện tự chủ. Nhưng sức ì của hệ thống quá lớn, đến nay chưa cơ quan chủ quản nào chịu thực hiện.
>>Tự chủ đại học: Phải xóa bỏ vai trò độc quyền chỉ đạo của cơ quan chủ quản
>>Hội đồng trường chỉ phát huy khi cơ chế Bộ chủ quản được xóa bỏ
>>Một cổ "3 tròng" thì sao gọi là tự chủ?

“Sức ì” quá lớn khiến trường đại học chưa thoát khỏi cơ quan chủ quản? - 1

13 năm vẫn chưa thực hiện

Nghị quyết 14/2005/NQ-CP, ngày 2/11/2005, về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2005-2020, đã nêu rõ: “Xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản, xây dựng cơ chế đại diện sở hữu nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập”.

Nghị quyết 89/NQ-CP, ngày 10/11/2016, cũng chỉ đạo: “giảm mạnh sự can thiệp hành chính của các cơ quan chủ quản đối với hoạt động của các trường đại học, tiến tới xóa bỏ cơ chế chủ quản”.

Gần đây nhất, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018, Điều 16 qui định: “Hội đồng trường của trường đại học công lập là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của Chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan”.

Từ điều luật này, Hội đồng trường chính là Cơ quan chủ quản của trường đại học công lập (vừa đại diện chủ sở hữu vừa trực tiếp quản lý).  Đúng nghĩa là “cơ quan quyền lực cao nhất của trường đại học).

Tuy nhiên, từ Nghị quyết 19-NQ/TW cuối năm 2017 của Đảng, việc sửa đổi Luật giáo dục đại học thành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học đã theo sự chỉ đạo của Đảng; và cụm từ “cơ quan chủ quản” đã không còn nữa.

Thay thế vào đó, Hội đồng trường được định nghĩa là cơ quan chủ quản. Nghĩa là cơ sở giáo dục đại học theo tinh thần Luật mới và Chính sách của Đảng chỉ còn 2 cấp quản lý: Hội đồng trường và bộ quản lý ngành thay vì 3 cấp như khi chưa có Nghị quyết 19-NQ/TW: Hội đồng trường, bộ chủ quản, bộ quản lý ngành.

Như vậy từ khi có Nghị quyết 14/2005/NQ-CP việc xóa bỏ chế độ chủ quản vẫn chưa được thực hiện, sức ì của hệ thống quá lớn không cơ quan chủ quản nào chịu thực hiện.

Đến 8 năm sau, Nghị quyết 29 của Đảng năm 2013 phải chỉ đạo lần nữa việc “phát huy vai trò hội đồng trường” để “xây dựng cơ chế đại diện sở hữu nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập”.

3 năm sau, năm 2016, có Nghị quyết 05, chỉ đạo giao quyền tự chủ đầy đủ cho đơn vị sự nghiệp công lập. Rồi đến năm 2017, lại tiếp tục có Nghị quyết 19, mạnh mẽ hơn, cụ thể hơn, với các chỉ đạo quyết liệt hơn: “thí điểm việc thi tuyển và thực hiện thuê giám đốc điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lậpkhông thực hiện chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập”; “Áp dụng mô hình quản trị đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như mô hình quản trị doanh nghiệp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả cơ chế hội đồng trường trong các trường đại học theo hướng hội đồng trường là cơ quan thực quyền cao nhất của trường đại học”.

Thời gian 13 năm (2005-2018) cả hệ thống chính trị phải ban hành nhiều văn bản pháp qui như vậy cho một vấn đề: “cải cách hoạt động và cơ chế quản lý để tăng cường hiệu quả cho đơn vị sự nghiệp công nói chung, cơ sở giáo dục công nói riêng”, và thực tế vẫn rất chậm chạp thực hiện.

Tự chủ vẫn chỉ là hình thức!

Trước đó, phát biểu tại một trường đại học, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, trong những năm qua, giáo dục đại học ở Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh về qui mô, đa dạng các loại hình, cơ sở vật chất được cải thiện. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học vẫn còn rất nhiều bất cập, công tác quản lý, quản trị đại học cũng đặt ra đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ, căn bản, toàn diện như Nghị quyết Trung ương 29 đã xác định.

“Do đó, cần xóa bỏ chủ quản đối với trường đại học để các trường đại học thực sự tự chủ cả về chuyên môn, tổ chức nhân sự và tài chính. Tiến trình này cần được thực hiện với quyết tâm cao, vượt qua những rào cản ngay từ trong trường đại học tương tự như xóa bỏ chủ quản đối với DNNN những năm đầu đổi mới” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trao đổi với PV Dân trí, GS.TS Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng trường ĐH Lâm nghiệp cho rằng, hiện nay tự chủ đại học chưa được tuyên truyền rộng rãi và xã hội hiểu chưa thấu đáo. Tự chủ của trường đại học là tự chủ về tổ chức, tự chủ về tài chính, tự chủ về nhân lực. Như vậy, tự chủ đại học sẽ rất có lợi cho các trường trong xu thế tương lai.

Tuy nhiên hiện nay, cơ chế quản lý của Bộ chủ quản và các bộ, ban, ngành còn nặng về hành chính; trong trường đại học (đặc biệt các trường công lập) vai trò của Hội đồng trường chưa cao; chưa làm rõ vai trò Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu thì chưa thể tự chủ được; chưa bỏ cơ chế quản lý nặng về hành chính như hiện nay thì chưa tự chủ được.

“Trong trường đại học đội ngũ cán bộ đặc biệt giảng viên chưa thực sự tự chủ, chưa đạt chuẩn thì thực sự khó tự chủ ngay được. Với cơ chế như hiện nay thì dù có cố gắng đến mấy đi chăng nữa thì tự chủ đại học vẫn chỉ là hình thức” – GS Chứ nhấn mạnh.

“Sức ì” quá lớn khiến trường đại học chưa thoát khỏi cơ quan chủ quản? - 2

GS.TS Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng trường ĐH Lâm nghiệp

GS Chứ  cho hay, ông hoàn toàn đồng ý là các trường đại học phải tự chủ và bỏ Bộ chủ quản. Nhưng nói nên bỏ ngay Bộ chủ quản để các trường tự chủ  tốt là hơi vội mà phải xem cơ chế phân cấp của Bộ chủ quản đến đâu?.

Trong tương lai gần, Nhà nước nên áp dụng mô hình của nước ngoài, đó là các trường đại học phải tự chủ, không còn bao cấp, không có bộ chủ quản. Để bỏ Bộ chủ quản đối với trường đại học, đây là xu thế tất yếu nhưng cần phải có sự đánh giá cụ thể về hiệu quả và có lộ trình thực hiện việc xóa bỏ cơ quan chủ quản đối với các trường Đại học.

GS Chứ kiến nghị, cần rà soát, hoàn thiện lại tất cả các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tự chủ đại học, cụ thể là các quy định liên quan tổ chức, nhân sự, tài chính, đầu tư, chính sách đối với một số lĩnh vực, nghề nghiệp đặc thù, tính vùng miền.

Bởi vì trong thực tế là trong thời gian qua chúng ta mới thực hiện việc tự chủ đại học ở bước đầu và chủ yếu đối với một số trường đại học đa ngành, quy mô lớn, còn các trường đại học khác thuộc Bộ chủ quản chuyên ngành phải thực hiện nhiệm vụ về đào tạo, nghiên cứu khoa học theo đặt hàng của Bộ.

Chưa xóa bỏ được cơ chế chủ quản, chưa thực hiện được tự chủ

GS.TS Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng trường ĐH Tôn Đức Thắng cho rằng, chỉ vì sức ì của hệ thống quá lớn nên 1 văn bản chỉ đạo, pháp qui không đủ để làm thay đổi hệ thống văn bản liên quan của các bộ ngành chủ quản.

Đặc biệt, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước đều quyết liệt đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và cơ sở giáo dục công lập.

“Hiện nay một số cơ quan chủ quản cơ sở giáo dục công vẫn chưa chịu buông cho Hội đồng trường của cơ sở giáo dục thực thi quyền hạn: “là đại diện chủ sở hữu để quản lý Nhà trường” mà vẫn tiếp tục can thiệp sâu vào quyền quyết định của hội đồng, nghĩa là đã và đang vô hiệu hóa vai trò của Hội đồng trường” – GS.TS Lê Vinh Danh nhấn mạnh.

“Sức ì” quá lớn khiến trường đại học chưa thoát khỏi cơ quan chủ quản? - 3

TS Lê Viết Khuyến

Theo TS. Lê Viết Khuyến, Hiệp hội các trường ĐH,CĐ Việt Nam, Nhà nước không thể trao quyền tự chủ của trường đại học cho một cá nhân mà phải cho một tập thể lãnh đạo và tập thể đó phải thực sự là tổ chức quyền lực cao nhất trong trường. Đó chính là Hội đồng trường/Hội đồng quản trị.

Quyền tự chủ của nhà trường chỉ có thể trao cho Hội đồng trường, không thể trao cho Hiệu trưởng. Trường hợp ngược lại Hiệu trưởng rất dễ trở thành nhà độc tài. Do đó chỉ các trường đại học công tự chủ mới thực sự cần có Hội đồng trường.

TS Khuyến cho rằng, Hội đồng trường chỉ thực sự là cơ quan quyền lực cao nhất trong nhà trường khi nó đại diện cho cộng đồng xã hội (chứ không phải chỉ đại diện cho tập thể các thành viên của nhà trường theo cơ chế sở hữu tập thể của trường đại học dân lập kiểu cũ, lại càng không phải là tổ chức tư vấn của Hiệu trưởng).

“Phải từng bước xóa bỏ vai trò độc quyền chỉ đạo và quản lý của cơ quan chủ quản theo định chế có cấu trúc kiểu tập quyền. Nếu chưa xóa bỏ được cơ chế này thì cho dù có thành lập Hội đồng trường thì nó cũng không phát huy được tác dụng” – TS Khuyến đề nghị.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo thí điểm chọn trong số 23 cơ sở giáo dục đại học tự chủ theo Quyết định 77 để tiếp tục triển khai giai đoạn về tự chủ cao hơn là không còn bộ chủ quản.

Bộ đã trình Chính phủ thí điểm 3 trường đại học (Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Kinh tế TP HCM và Trường ĐH Bách khoa Hà Nội xây dựng đề án không trực thuộc cơ quan chủ quản (Bộ GD-ĐT)) theo cơ chế bỏ chủ quản.

Hồng Hạnh

MỚI NHẤT
Luật giáo dục đại học sửa đổi: Sẽ quay về kiểu quản lý cũ nếu…
Luật giáo dục đại học sửa đổi: Sẽ quay về kiểu quản lý cũ nếu…

(Dân trí) - Không giải quyết được rõ ràng mức độ tự chủ của trường đại học đối với cơ quan chủ quản; quyền hạn của hội đồng trường có nguy cơ bị xâm hại; tương lai phát triển của trường sẽ kết thúc bởi trường lại phải quay về kiểu quản lý cũ.

Thứ năm, 23/05/2019 - 08:13

Mỹ: Vượt 2,1 triệu thí sinh khác, nam sinh đạt điểm thi SAT tuyệt đối
Mỹ: Vượt 2,1 triệu thí sinh khác, nam sinh đạt điểm thi SAT tuyệt đối

(Dân trí) - Jacob Harrison không trả lời sai một câu nào trong tất cả các phần của bài thi SAT và đạt điểm số tuyệt đối 1.600.

Thứ năm, 23/05/2019 - 07:59

Chính phủ trả lời về tinh giản biên chế trong giáo dục
Chính phủ trả lời về tinh giản biên chế trong giáo dục

(Dân trí) - Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa ký văn bản trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về chủ trương tinh giản biên chế trong lĩnh vực Giáo dục.

Thứ năm, 23/05/2019 - 07:52

Quảng Ngãi: Tiếp tục giao cấp huyện tổ chức thi tuyển giáo viên
Quảng Ngãi: Tiếp tục giao cấp huyện tổ chức thi tuyển giáo viên

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở GD&ĐT và các huyện, thành phố tiếp tục tuyển dụng 845 giáo viên cho các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Thứ năm, 23/05/2019 - 06:24

Kê khống giấy thi, Trưởng phòng Giáo dục bị kỷ luật cảnh cáo
Kê khống giấy thi, Trưởng phòng Giáo dục bị kỷ luật cảnh cáo

(Dân trí) - Trong cương vị Trưởng Phòng GD-ĐT, bà Trần Thị Thùy Linh đã chỉ đạo thuộc cấp thỏa thuận với các cửa hàng bán văn phòng phẩm, kê khống giấy A4 với tổng số tiền hơn 58 triệu đồng. Số tiền này, bà Linh bỏ ngoài sổ sách kế toán để chi việc riêng, không chứng từ, hóa đơn…

Thứ năm, 23/05/2019 - 06:19

Cà Mau: Buộc thôi việc nữ Hiệu trưởng tự ý bỏ việc nghi vì nợ nần
Cà Mau: Buộc thôi việc nữ Hiệu trưởng tự ý bỏ việc nghi vì nợ nần

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nghi vấn một Hiệu trưởng mầm non tự ý bỏ việc vì nợ nần, ngày 22/5, theo nguồn tin của PV Dân trí, Chủ tịch UBND TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã ký quyết định kỷ luật đối với nữ hiệu trưởng này.

Thứ năm, 23/05/2019 - 06:16

Tỷ lệ "chọi" vào Phổ thông Năng khiếu vượt trường chuyên Lê Hồng Phong
Tỷ lệ "chọi" vào Phổ thông Năng khiếu vượt trường chuyên Lê Hồng Phong

(Dân trí) - Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH quốc gia TPHCM) trở thành trường có tỷ lệ chọi lớp 10 năm học 2019-2010 cao nhất ở địa bàn TPHCM.

Thứ năm, 23/05/2019 - 06:14

Tổ chức kỳ thi Toán học Úc (AMC) tại Việt Nam
Tổ chức kỳ thi Toán học Úc (AMC) tại Việt Nam

(Dân trí) - Quỹ ủy thác Toán học Úc (Australian Mathematics Trust - AMT) vừa đồng ý  tổ chức kỳ thi Toán học Úc (AMC) tại Việt Nam. Cuộc thi năm nay được dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4/8/2019 tại Hà Nội.

Thứ năm, 23/05/2019 - 12:41

Nữ sinh trường Chu Văn An xinh đẹp lộng lẫy trong lễ trưởng thành
Nữ sinh trường Chu Văn An xinh đẹp lộng lẫy trong lễ trưởng thành

(Dân trí) - Tối 22/5, trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) đã tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành cho 505 học sinh khối 12 khóa 2016 - 2019.

Thứ năm, 23/05/2019 - 12:25

Công bố danh sách đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
Công bố danh sách đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Thứ tư, 22/05/2019 - 06:20

Mùa hè, thử sức với cuộc thi kể chuyện tiếng Anh
Mùa hè, thử sức với cuộc thi kể chuyện tiếng Anh

(Dân trí) - Nhằm khuyến khích thói quen đọc sách, hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS tổ chức cuộc thi kể chuyện tiếng Anh dành cho học viên thiếu nhi với quy mô toàn quốc. Qua những truyện kể đã học hay được đọc, các em nhỏ sẽ thể hiện lại qua lời kể bằng tiếng Anh.

Thứ tư, 22/05/2019 - 05:00

Thông tin mới nhất về vụ thầy giáo có biểu hiện “lạ”
Thông tin mới nhất về vụ thầy giáo có biểu hiện “lạ”

(Dân trí) - Kết quả giám định y khoa cho thấy, giáo viên B.P.T. bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực, giai đoạn hưng cảm có triệu chứng loạn thần, tỷ lệ thương tổn cơ thể là 35%. Tuy nhiên, thầy giáo này vẫn đề nghị được tiếp tục đứng lớp.

Thứ tư, 22/05/2019 - 04:40

ĐÁNG QUAN TÂM
4 học sinh đuối nước thương tâm: Khánh Hòa nỗ lực dạy bơi cho học sinh
4 học sinh đuối nước thương tâm: Khánh Hòa nỗ lực dạy bơi cho học sinh

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc 4 học sinh từ lớp 6 đến lớp 8 trường THCS Tô Hiến Thành (xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa) bị đuối nước thương tâm vào hôm 20/5, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các em học sinh.

Thứ tư, 22/05/2019 - 03:57

Hà Nội cấm các trường tổ chức ôn tập văn hóa cho học sinh trước ngày 1/8
Hà Nội cấm các trường tổ chức ôn tập văn hóa cho học sinh trước ngày 1/8

(Dân trí) - Các trường học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố chỉ được tổ chức ôn tập văn hóa cho học sinh sau ngày 1/8/2019 trên cơ sở tự nguyện, không được ép buộc học sinh học thêm dưới bất kỳ hình thức nào.

Thứ tư, 22/05/2019 - 02:49

Giọt nước mắt học trò tuôn rơi ngày chia xa mái trường dấu yêu...
Giọt nước mắt học trò tuôn rơi ngày chia xa mái trường dấu yêu...

(Dân trí) - Rồi đây chia xa mái trường, thầy cô, bạn bè, biết bao điều thân thương nhất sẽ chỉ còn là kỉ niệm. Giây phút nói lời tạm biệt, có ai là không cảm thấy bồi hồi, quyến luyến...

Thứ tư, 22/05/2019 - 12:55

Những nữ sinh xinh đẹp, dễ thương trường Phan Đình Phùng ngày bế giảng
Những nữ sinh xinh đẹp, dễ thương trường Phan Đình Phùng ngày bế giảng

(Dân trí) - Sáng 22/5, trường THPT Phan Đình Phùng tổ chức lễ bế giảng năm học 2018-2019. Lễ bế giảng là dịp đặc biệt mà các nữ sinh đều diện áo dài trắng. Màu áo tượng trưng cho vẻ đẹp thơ ngây tuổi học trò khiến cho các "hot girl" Phan Đình Phùng càng thêm xinh xắn.

Thứ tư, 22/05/2019 - 12:20

Vụ cô giáo đánh học sinh trong giờ kiểm tra: Cô giáo chủ nhiệm bị kỷ luật khiển trách
Vụ cô giáo đánh học sinh trong giờ kiểm tra: Cô giáo chủ nhiệm bị kỷ luật khiển trách

(Dân trí) - Liên quan đến vụ cô giáo tát, đánh nhiều học sinh lớp 2 trong giờ kiểm tra tại trường Tiểu học Quán Toan, thông tin từ quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng hôm nay (22/5) cho biết, do cùng tham gia vụ việc, cô giáo Phạm Thị Vân (giáo viên chủ nhiệm lớp 2A7) đã bị đề xuất hình thức kỷ luật mức khiển trách.

Thứ tư, 22/05/2019 - 10:53

Thanh tra Bộ vào cuộc kiểm tra thi chứng chỉ ngoại ngữ trường ĐH Kinh tế quốc dân
Thanh tra Bộ vào cuộc kiểm tra thi chứng chỉ ngoại ngữ trường ĐH Kinh tế quốc dân

(Dân trí) - Sáng nay 22/5, Đoàn thanh tra Bộ GD-ĐT bắt đầu thực hiện kiểm tra việc thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, việc tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ tại Trường ĐH Kinh tế quốc dân mà báo chí phản ánh có tiêu cực.

Thứ tư, 22/05/2019 - 10:43

Nghẹn ngào phút chia tay của thầy trò trường Việt Đức
Nghẹn ngào phút chia tay của thầy trò trường Việt Đức

(Dân trí) - Thầy trò khối 12 trường THPT Việt Đức (Hà Nội) đã có những phút chia tay nhiều cảm xúc trong buổi lễ bế giảng sáng nay, 22/5.

Thứ tư, 22/05/2019 - 09:52

Đà Nẵng đề nghị “thầy cho mẹo làm bài thi tiếng Anh quốc tế” chấm dứt giảng dạy
Đà Nẵng đề nghị “thầy cho mẹo làm bài thi tiếng Anh quốc tế” chấm dứt giảng dạy

(Dân trí) - Ngày 22/5, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị ông Ngô Văn Minh  - Giám đốc Công ty CP Giáo dục Mitnapha Việt Nam chấm dứt việc tổ chức giảng dạy tiếng Anh.

Thứ tư, 22/05/2019 - 09:43

Thanh Hóa: Đề nghị không tăng giá nhà nghỉ, khách sạn trong kỳ thi THPT quốc gia 2019
Thanh Hóa: Đề nghị không tăng giá nhà nghỉ, khách sạn trong kỳ thi THPT quốc gia 2019

(Dân trí) - Để tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ làm nhiệm vụ thi cũng như các thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2019, ngành Giáo dục Thanh Hóa đề nghị các sở, ngành liên quan chỉ đạo không tăng giá nhà nghỉ, khách sạn.

Thứ tư, 22/05/2019 - 08:09

Nở rộ dịch vụ gia sư cho… phụ huynh tại Anh
Nở rộ dịch vụ gia sư cho… phụ huynh tại Anh

(Dân trí) - Nhiều bậc phụ huynh tại Anh đang phải học gia sư với mức phí 40 bảng Anh/giờ để có thể hiểu bài về nhà của con cái và giúp các em theo kịp với chương trình học tại trường.

Thứ tư, 22/05/2019 - 07:10

Cuồng điểm số, không thể chỉ đổ lỗi cho giáo viên
Cuồng điểm số, không thể chỉ đổ lỗi cho giáo viên

(Dân trí) - Thành tích đang làm khổ giáo viên quá đỗi. Khi mà chỉ tiêu thành tích phải đăng ký đầu năm học, giáo viên buộc phải xoay để đạt chỉ tiêu.

Thứ tư, 22/05/2019 - 06:21

Ba học sinh gặp nạn khi tắm thác, một học sinh tử vong
Ba học sinh gặp nạn khi tắm thác, một học sinh tử vong

(Dân trí) - Một nhóm học sinh rủ nhau đi chơi tại thác 5 tầng (xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông). Tại đây, các em nhỏ đã rủ nhau nhảy xuống hồ giữa thác để bơi, nhưng do bơi yếu nên đã có 3 em học sinh bị đuối nước khiến 1 em tử vong.

Thứ ba, 21/05/2019 - 09:47