Dân bao vây, tố cáo công ty chôn giấu thuốc trừ sâu