Một nhà được tách thành nhiều hộ khẩu

Con gái tôi vừa kết hôn. Do chưa có điều kiện ra ở riêng nên vợ chồng con gái tôi sống chung cùng vợ chồng tôi và vợ chồng anh trai. Tôii muốn tách hộ khẩu mới cho con gái và con rể thì có được không?

 Trả lời:

Khoản 1 điều 25 và điều 23 Luật Cư trú năm 2020 quy định, thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; trường hợp có nhiều thành viên cùng đăng ký tách hộ để lập thành một hộ gia đình mới thì trong số các thành viên đó có ít nhất một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Thứ hai, được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý, trừ trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký tách hộ là vợ, chồng đã ly hôn mà vẫn được cùng sử dụng chỗ ở hợp pháp đó.

Thứ ba, nơi thường trú của hộ gia đình không thuộc các trường hợp: 

- Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn, chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng…

- Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật.

- Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được giải quyết; Chỗ ở bị tịch thu, phá dỡ theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền…

Như vậy, nếu ngôi nhà bạn đang sống thỏa mãn các điều kiện nêu trên thì sẽ được phép tách thành các hộ riêng và có địa chỉ thường trú tại căn nhà đó.