Thứ năm, 06/07/2017 - 07:08

Bài 5:

Hàng loạt sai phạm tại Trung tâm quan trắc đấu thầu lạ, "vẽ bùa" cho doanh nghiệp

Dân trí

Sau loạt bài điều tra báo của Dân trí đăng tải về việc Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang liên tiếp tạo ra các kết quả quan trắc “đẹp” làm “bùa hộ mệnh” cho doanh nghiệp “bức tử” môi trường và đấu thầu mua sắm tài sản công kỳ lạ, Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã kết luận hàng loạt sai phạm tại đơn vị này.

Hồ sơ quan trắc môi trường định kỳ mất tích bí ẩn

Từ thông tin điều tra báo Dân trí đăng tải về những dấu hiệu bất thường tại Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Bắc Giang, ngày 06/9/2016, ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 399/QĐ-TNMT về việc thành lập Đoàn kiểm tra với nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm này.

Ngày 6/3/2017, Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang đã ban hành kết luận thanh tra số 379/KL-TNMT. Tuy nhiên, thực hiện theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang về việc kiểm tra lại Kết luận số 379/KL-TNMT, Chánh thanh tra tỉnh Bắc Giang đã thành lập Tổ công tác tiến hành kiểm tra. Từ đó, Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kết luận số 167/KL-TTr do ông Trương Văn Nam - Chánh thanh tra ký kết luận các nội dung sai phạm tại Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang.

Hàng loạt sai phạm tại Trung tâm quan trắc đấu thầu lạ, "vẽ bùa" cho doanh nghiệp - 1

Thanh tra tỉnh Bắc Giang kết luận hàng loạt sai phạm tại Trung tâm quan trắc đấu thầu lạ, tạo “bùa hộ mệnh” cho doanh nghiệp.

Thanh tra tỉnh Bắc Giang kết luận hàng loạt sai phạm tại Trung tâm quan trắc đấu thầu lạ, tạo “bùa hộ mệnh” cho doanh nghiệp.

Về việc thực hiện quan trắc môi trường định kỳ năm 2011 và 2014 của Trung tâm Quan trắc, Đoàn kiểm tra không thực hiện việc xem xét được do Trung tâm Quan trắc không có hồ sơ cung cấp. Ngày 08/5/2017, Tổ công tác đã làm việc với Trung tâm Quan trắc yêu cầu cung cấp hồ sơ quan trắc môi trường định kỳ năm 2011 và 2014 trước ngày 10/5/2017. Tuy nhiên đến ngày 11/5/2017 Trung tâm Quan trắc mới cung cấp được hồ sơ quan trắc môi trường định kỳ năm 2014 chưa cung cấp được hồ sơ quan trắc môi trường định kỳ năm 2011.

Đối với việc thực hiện quan trắc môi trường định kỳ năm 2010, Đoàn kiểm tra chỉ xem xét, kết luận việc xây dựng kế hoach kinh phí; còn nội dung thực hiện quy định về quy trình bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường, Đoàn kiểm tra không xem xét được do Trung tâm Quan trắc không có hồ sơ quan trắc cung cấp để xem xét.

Đoàn kiểm tra cho biết: Do Trung tâm Quan trắc không phối hợp với phòng chuyên môn về lĩnh vực môi trường, mà trực tiếp thẩm định dự toán kinh phí quan trắc môi trường năm 2010, nên một số chỉ tiêu đưa ra không phù hợp (một số chỉ tiêu nằm ngoài Quy chuẩn và ngoài năng lực).

Trung tâm Quan trắc đã thực hiên quan trắc, giám sát, phân tích, tổng hợp hiện trạng chất lượng môi trường, nhưng chưa thường xuyên giám sát đột xuất về môi trường, chưa đề xuất, kiến nghị các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác quản lý của nhà nước bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Quyết định số 2062/QĐ-TNMT ngày 18/9/1009 của Giám đốc Sở TN&MT.

Trong giai đoạn 2010-2015, Trung tâm đã thực hiện dịch vụ quan trắc môi trường cho 731 cơ sở và cơ quan. Đơn vị này thực hiện tư vấn dịch vụ về quan trắc môi trường ngoài phạm vi tỉnh Bắc Giang nhưng không có chương trình của Sở TN&MT và của tỉnh, không đúng quy định tại khoản 1, Điều 3 Quyết định số 2062/QĐ- TNMT ngày 18/9/2009 của Giám đốc Sở TN&MT cho 42 lượt cơ sở ngoài tỉnh (năm 2010- 04 lượt cơ sở, năm 2011-01 lượt cơ sở, năm 2012- 12 lượt cơ sở, năm 2013-09 lượt cơ sở, năm 2014-10 lượt cơ sở, năm 2015- 06 lượt cơ sở).


Không những liên tiếp tạo bùa hộ mệnh cho doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, Trung tâm quan trắc môi trường Bắc Giang còn có kiểu đấu thầu mua tài sản công kỳ lạ.

Không những liên tiếp tạo "bùa hộ mệnh" cho doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, Trung tâm quan trắc môi trường Bắc Giang còn có kiểu đấu thầu mua tài sản công kỳ lạ.

Quan trắc, ban hành kết quả cả lĩnh vực không đủ điều kiện hoạt động

Thực hiện tư vấn dịch vụ quan trắc môi trường cho 689 cơ sở và cơ quan quan trọng của tỉnh không tuân thủ quy trình, kỹ thuật khi tiến hành quan trắc, cụ thể:

Trung tâm Quan Trắc không xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường trước khi triển khai thực hiện nhiệm vụ dịch vụ quan trắc môi trường đối với các cơ sở theo quy định tại Thông tư số 10/2007/TT- BTNMT và Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT của Bộ TN&MT .

Từ năm 2010-2012: Hoạt động lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển, giao nhận mẫu và phân tích mẫu của Trung tâm Quan Trắc không thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 10/2007/TT- BTNMT, cụ thể: Trung tâm Quan Trắc có lập biên bản lấy mẫu hiện trường tại các cơ sở nhưng không lập đầy đủ nhật lý quan trắc và phân tích môi trường.Tại biên bản lấy mẫu hiện trường của các cơ sở đều không thể hiện các thông tư đo tại hiện trường nhưng lại thể hiện trong kết quả phân tích.

Từ năm 2013- 2015: Trung tâm Quan Trắc thực hiện không đầy đủ việc lập nhật ký quan trắc và phân tích môi trường theo phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT: Không lập báo cáo lấy mẫu; biên bản lấy mẫu hiện trường của các cơ sở đều không thể hiện các thông số đo tại hiện trường nhưng kết quả đều thể hiện thông số đo ngoài hiện trường (như: Công ty TNHH Italisa Việt Nam, Công ty TNHH Nichirin Việt Nam, Công ty TNHH JMC Việt Nam, Công ty TNHH MTV Việt Pan Pacific…); đã lập biên bản giao nhận tại phòng phân tích hóa nghiệm nhưng không thực hiện đúng biểu mẫu tại bảng 4 Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT (nội dung biên bản đều thể hiện tên cơ sở được lấy mẫu, không đúng quy định, không đảm bảo tính khách quan, không thực hiện mã hóa mẫu trong phòng thí nghiệm).

Sổ theo dõi tiếp nhận và bảo quản mẫu không có người tiếp nhận, không thể hiện đúng theo số thứ tự theo ngày lấy mẫu, ngày bàn giao mẫu.

Việc thực hiện không đúng quy trình quan trắc nêu trên của Trung tâm Quan Trắc có thể là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng kết quả quan trắc môi trường theo quy định tại Thông tư số 10/2007/TT- BTNMT và Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT.


Lãnh đạo Sở TN&MT có trách nhiệm với những sai phạm tại Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang.

Lãnh đạo Sở TN&MT có trách nhiệm với những sai phạm tại Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang.

Việc quản lý, lưu trữ, bảo quản các số liệu, dữ liệu về kết quả do trên các máy: Sắc ký, AS, máy UV chưa được quan tâm (toàn bộ số liệu, dữ liệu lưu kết quả đo các chỉ tiêu trên máy tính đều không còn lưu, theo báo cáo của của Phòng Phân tích- Hóa nghiệm, do phần mềm các máy đã đầy, thời gian qua, các máy phải sửa chữa, cập nhật lại phần mềm).

Trung tâm Quan trắc hoạt động không đúng phạm vi, lĩnh vực theo nội dung Quyết định số 1538/QĐ-BTNMT ngày 19/6/2015 của Bộ TN&MT về việc chứng nhận đầy đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, cụ thể: Ngày 26/6/2015, Trung tâm Quan Trắc thực hiện quan trắc khí thải công nghiệp đối với Công ty TNHH JMC Việt Nam- xã Hồng Thái, huyện Việt Yên; Ngày 25/6/2015, Trung tâm Quan Trắc thực hiện quan trắc khí thải công nghiệp đối với Công ty Cổ phần Cầu Sen- thôn Thân, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam; Ngày 22/6/2015, Trung tâm Quan Trắc thực hiện quan trắc khí thải công nghiệp đối với Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Giang- xã Cao Xá, huyện Tân Yên trong khi không đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với khí thải theo Quyết định số 1538/QĐ-BTNMT ngày 19/6/2015 của Bộ TN&MT về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Bắc Giang còn kết luận hàng loạt sai phạm về việc quản lý tài chính và mua sắm trang thiết bị tại trung tâm này mà trước đó Báo Dân trí đã đăng tải loạt bài điều tra về việc Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang có dấu hiệu “làm xiếc” trong đấu thầu mua bán tài sản công.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế