Phấn đấu 23,7% lực lượng lao động ở Quảng Nam tham gia BHXH

Công Bính

(Dân trí) - BHXH Quảng Nam vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 1/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do BHXH Việt Nam và tỉnh Quảng Nam giao.

Theo đó, mục tiêu của Chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Phấn đấu 23,7% lực lượng lao động ở Quảng Nam tham gia BHXH - 1

Tuyên truyền về BHXH, BHYT... đến toàn dân. (Ảnh: BHXH Quảng Nam)

Năm 2021, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do BHXH Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Nam giao; phấn đấu số người tham gia BHXH chiếm tỷ lệ 23,7% so với lực lượng lao động, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chiếm 22,3% so với lực lượng lao động, số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 96,0% so với dân số trên địa bàn tỉnh.

Để đạt các mục tiêu trên, BHXH Quảng Nam đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp như tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động.

Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách pháp luật liên quan đến việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc BHXH Quảng Nam - khẳng định, việc triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch trọng tâm của BHXH Việt Nam và của BHXH tỉnh nhằm thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Chính phủ, của tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, để triển khai thực hiện các dự toán năm 2021 được BHXH Việt Nam giao đảm bảo đúng tiến độ; BHXH Quảng Nam đề ra các giải pháp quản lý, kiểm soát có hiệu quả dự toán chi khám chữa bệnh BHYT; tăng cường kỷ luật, kỷ cương về tài chính - ngân sách nhà nước, quản lý tài chính chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Cũng theo ông Danh, tăng cường quản lý công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN nhằm đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua các tổ chức dịch vụ công và các phương tiện thanh toán không sử dụng tiền mặt.

Ngoài ra, mục đích là giải quyết chính sách BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo đúng pháp luật, kịp thời, thuận tiện; hạn chế trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Nâng cao chất lượng công tác giám định, giám sát chặt chẽ việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; tăng cường quản lý lĩnh vực dược, vật tư y tế trong khám chữa bệnh BHYT; đảm bảo quyền lợi của người tham gia và hạn chế tình trạng bội chi quỹ BHYT…