Thứ ba, 24/07/2018 - 07:43

Lào Cai:

Tỉnh đầu tiên trong cả nước thành lập Sở Giao thông vận tải - Xây dựng

Dân trí

Ngày 22/7, UBND tỉnh Lào Cai đã công bố thành lập Sở Giao thông vận tải - Xây dựng trên cơ sở Nghị Quyết số 15/NQ-HĐND ngày 21/6/2018 của HĐND tỉnh Lào Cai về việc thành lập Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai trên cơ sở hợp nhất Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng.


Lễ công bố quyết định thành lập Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai.

Lễ công bố quyết định thành lập Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông; vận tải; an toàn giao thông; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; thị trường bất động sản…

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã quyết định bổ nhiệm bộ máy lãnh đạo Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai mới gồm 1 giám đốc và 5 phó giám đốc trong thời hạn 5 năm, bắt đầu từ ngày 18/7/2018.

Kỹ sư Trịnh Xuân Trường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng (cũ) tỉnh Lào Cai, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai.

Ông Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết đây là mô hình mới và Lào Cai là địa phương đi đầu trong cả nước thực hiện việc sáp nhập Sở Giao thông vận tải với Sở Xây dựng. Việc hợp nhất sẽ khắc phục được những bất cập, chồng chéo, thiếu đồng bộ trong quản lý nhà nước về nhiều mặt ở hai lĩnh vực quan trọng là xây dựng và giao thông như trước đây.

Ngày 6/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai. Theo đó, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai có 26 nhiệm vụ và quyền hạn với 10 phòng chuyên môn, 1 Chi cục, 6 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và 1 đơn vị sự nghiệp thuộc Chi cục, 2 đơn vị sự nghiệp thuộc phòng.

Phạm Ngọc Triển