Thứ bảy, 03/04/2021 - 18:45

Khánh Hòa: Sở Du lịch, Ngoại vụ, KH&CN… bố trí không quá 2 Phó Giám đốc

Dân trí

Ban Dân tộc, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở TT&TT và Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa được bố trí không quá 2 phó giám đốc sở, các sở còn lại bố trí không quá 3 phó giám đốc sở.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký công văn thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân liên quan đến phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất với phương án do Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa đề xuất là 5 cơ quan sẽ bố trí không quá 2 Phó Giám đốc Sở (hoặc tương đương), bao gồm: Ban Dân tộc, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở TT&TT và Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa. Các cơ quan còn lại được bố trí không quá 3 Phó Giám đốc Sở hoặc tương đương.

Khánh Hòa: Sở Du lịch, Ngoại vụ, KHCN…  bố trí không quá 2 Phó Giám đốc - 1

TP Nha Trang, trung tâm tỉnh lỵ tỉnh Khánh Hòa phát triển mạnh trong vài năm qua

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng thống nhất sáp nhập một số phòng chuyên môn trong các Sở như Sở Công thương, Sở Y tế, Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở KH&CN… để giảm đầu mối cấp phòng. Tuy nhiên, việc tổ chức các phòng chuyên môn của các sở ban ngành phải đảm bảo số lượng biên chế tối thiểu theo quy định tại Nghị định 107 năm 2020 của Chính phủ.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng thống nhất chuyển Ban Thi đua - Khen thưởng thành Phòng Thi đua - Khen thưởng, Chi cục Văn thư - Lưu trữ thành Phòng Văn thư - Lưu trữ (thuộc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa); chuyển Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành Phòng phòng chống tệ nạn xã hội (thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa); chuyển Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành Phòng Dân số -Kế hoạch hóa gia đình (thuộc Sở Y tế Khánh Hòa).

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

Đồng thời tổng hợp kết quả rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa trước ngày 10/4 để trình Bộ Nội vụ.

Hải Đăng

Đáng quan tâm