Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Sáng 31/1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII - 1
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII - 2
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII - 3
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII - 4
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII - 5
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII - 6
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII - 7
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII - 8