Thứ sáu, 18/09/2015 - 11:10

Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển BHYT cho các địa phương

Dân trí

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định giao chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế (BHYT) cho các địa phương, nhằm hướng tới mục tiêu 75% dân số có thẻ BHYT vào cuối năm 2015; hơn 84% dân số có thẻ BHYT vào cuối năm 2020.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1584/QĐ-TTg về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2015 – 2020 cho Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu được giao, phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia và được hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT.

Thủ tướng cũng giao UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương cần  huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân tham gia BHYT. Trước mắt, với đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo các địa phương cần hỗ trợ 30% mức đóng BHYT. Bên cạnh đó cần vận động và hỗ trợ để học sinh, sinh viên, hộ gia đình có mức sống trung bình mua BHYT, góp phần tăng tỷ lệ người tham gia BHYT; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHYT.

UBND các tỉnh, thành phố căn cứ vào chỉ tiêu được giao trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua chỉ tiêu thực hiện BHYT toàn dân của địa phương trong chỉ tiêu phát triển kinh tế hàng năm.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH địa phương chủ động tổ chức thực hiện phát triển đối tượng và tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương trong tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT để đạt được chỉ tiêu tham gia BHYT tại địa phương.

Theo chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao, đến cuối năm 2015 có 75,4% dân số tham gia BHYT. Tỷ lệ này sẽ tăng dần qua các năm, đến năm 2016 là 78%, 2017 là 79,8%, 2018 là 81,4%, 2019 là 82,5% và đến 2020 là 84,3%.

Tú Anh