1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tính thời gian nâng lương sau khi được tuyển dụng

Bà Trần Minh Thu bắt đầu làm việc tại Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Bắc Ninh từ năm 2009. Do đơn vị bà chỉ có mình bà là cán bộ chuyên trách, còn lại là kiêm nhiệm nên đến tháng 7/2011, đơn vị mới làm thủ tục đăng ký thang bảng lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Tính thời gian nâng lương sau khi được tuyển dụng - 1

Sau khi đơn vị đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, bà Thu hưởng lương khởi điểm hệ số 2,34 và được đóng BHXH. Đến tháng 7/2013, bà Thu chuyển công tác đến Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh theo quyết định tiếp nhận của Giám đốc Quỹ, tiếp tục hưởng lương và đóng BHXH theo mức 2.34.

Bà Thu đề nghị giải đáp, trường hợp bà sẽ được nâng lương lên bậc 2 vào thời điểm nào, tháng 7/2014 hay tháng 7/2016?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời bà Thu như sau:

Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh Bắc Ninh là một tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh, hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo đảm hoàn vốn và bù đắp chi phí, được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách đối với hoạt động bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, bảng cân đối, con dấu riêng và thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là tiếp nhận, quản lý các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, vốn đóng góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Với chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động cho thấy Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thực hiện theo quy định của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc ký kết hợp đồng làm việc. thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 15/2012/TT-BNV như sau: Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.

Trường hợp bà Thu trước khi được tuyển dụng vào Quỹ Bảo lãnh tín dụng tỉnh đã có thời gian công tác đóng BHXH tại Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh từ tháng 7/2011 đến tháng 7/2013, hưởng lương viên chức bậc 1/9 hệ số 2,34. Do bà Thu chưa nêu rõ công việc đã làm trong thời gian đó, do vậy đề nghị bà Thu đối chiếu trường hợp cụ thể của mình với 2 phương án sau:

- Nếu thời gian công tác có đóng BHXH tại Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh từ tháng 7/2011 đến tháng 7/2013 bà đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng tại Quỹ Bảo lãnh tín dụng, thì thời gian 24 tháng đó được tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp. Theo đó, đến tháng 7/2014 bà Thu được xét nâng lương bậc 2/9 hệ số 2,67, theo thang lương viên chức loại A1, Bảng lương số 3 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

- Nếu thời gian công tác có đóng BHXH tại Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh từ tháng 7/2011 đến tháng 7/2013 bà Thu không làm những công việc có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng tại Quỹ Bảo lãnh tín dụng, thì thời gian 24 tháng đó không được tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp. Đến tháng 7/2016, khi đủ 3 năm giữ bậc tại Quỹ Bảo lãnh tín dụng bà Thu sẽ được xét nâng lương bậc 2/9 hệ số 2,67.

Theo Chinhphu.vn