Thứ hai, 15/04/2019 - 06:05

Thanh Hóa: Chi 7 tỷ đồng đào tạo nghề lao động nông thôn, người khuyết tật

Dân trí

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt phân bổ kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, người khuyết tật thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019. Tổng dự toán kinh phí phân bổ cho chương trình là 7 tỷ đồng.

Theo đó, mức hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn cho học viên tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng theo quy định tại quyết định số 3443/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 và quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 19/1/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Chi 7 tỷ đồng đào tạo nghề lao động nông thôn, người khuyết tật - 1
Tỉnh Thanh Hóa chi 7 tỷ đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn và người khuyết tật.

Tổng dự toán kinh phí phân bổ cho chương trình này là 7 tỷ đồng. Trong đó, dạy nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn là 6 tỷ đồng; dạy nghề cho người khuyết tật là 1 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí được trích từ nguồn Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Tài chính thực hiện thông báo bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện và thông báo bổ sung dự toán cho đơn vị dự toán cấp tỉnh để các địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên.

Đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị sử dụng nguồn kinh phí được bổ sung đúng mục đích, đối tượng và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương đơn vị thực hiện đào tạo, kiểm tra, đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo và chịu trách nhiệm về số lượng học viên tham gia.

Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu, triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đảm bảo theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Duy Tuyên