1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Giáo viên hợp đồng có được hưởng lương dạy thêm giờ?

Ông Đoàn Hữu Khuê (Gia Lai) là giáo viên hợp đồng (9 tháng) tại trường THCS. Hợp đồng theo chỉ tiêu biên chế được giao, hưởng lương theo ngân sách Nhà nước cấp.

Ông được phân công dạy 23 tiết/tuần. Ông hỏi, định mức giáo viên THCS là 19 tiết thì ông có được tính tiền dạy thêm giờ hay không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Chế độ làm việc của giáo viên phổ thông được thực hiện theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009, Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 9/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT.

Chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Căn cứ vào tổng số tiết giáo viên đã dạy/năm (kể từ tháng 7 năm trước đến hết tháng 6 năm liền kề), đối với các đơn vị có bộ môn thiếu giáo viên hoặc đủ giáo viên nhưng có nhà giáo thực hiện nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền điều động, phân công thì giáo viên dạy thay mà có tổng số tiết thực dạy/năm học quá theo quy định được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ.

Do tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ở một số địa phương, nên nhà trường phải hợp đồng giáo viên để giảng dạy, hợp đồng này được thực hiện theo thỏa thuận giữa cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng lao động và người lao động theo quy định của luật lao động hiện hành. Ông Đoàn Hữu Khuê là giáo viên hợp đồng, nếu dạy quá số giờ trong điều khoản đã thỏa thuận thì ông đề nghị cơ quan có thẩm quyền (đơn vị ký hợp đồng) xem xét, giải quyết theo quy định.