1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá

Thế Hưng

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá theo Quyết định 1618/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Cũng theo Quyết định 1618 kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá, ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Phó trưởng ban Chỉ đạo. Thành viên ban Chỉ đạo gồm 13 đại diện của các bộ và cơ quan ngang bộ.

Theo phân công của Thủ tướng, Bộ Tài chính là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo điều hành giá có trách nhiệm tổ chức đôn đốc triển khai và kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo theo phân công của Trưởng ban; các kết luận của Ban Chỉ đạo về công tác điều hành giá trong từng thời kỳ và tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ đạo tại các phiên họp.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá - 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá (Ảnh: VGP).

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hồ Đức Phớc thực hiện việc kiện toàn thành viên nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo theo quy định. Việc bố trí kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá. Các hoạt động cụ thể được áp dụng mức chi đối với các nội dung công việc có tính chất tương tự đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Ban chỉ đạo điều hành giá được kiện toàn với nhiệm vụ nghiên cứu, giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt hoặc quyết định những chủ trương, định hướng lớn về quản lý điều hành giá trong từng thời kỳ; thực hiện đồng bộ các chính sách về giá các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu; quyết định các biện pháp điều hành giá cụ thể đối với một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu phù hợp trong từng thời kỳ; thực hiện các biện pháp bình ổn giá đối với các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan, UBND tỉnh, thành phố thực hiện quản lý nhà nước về giá phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ về kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô trong từng thời kỳ; xử lý một số vấn đề khác liên quan đến điều hành giá một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu khi được Thủ tướng Chính phủ giao…