Thứ hai, 01/02/2021 - 08:25

Năm 2021: Kiểm toán việc sử dụng xe công, trụ sở, đất đai Nhà nước

Dân trí

Trong kế hoạch năm 2021, Kiểm toán Nhà nước cho biết sẽ bám sát các mục tiêu trọng yếu. Một trong những vấn đề đó chính là kiểm toán việc sử dụng xe công, nhà đất công thuộc tài sản Nhà nước.

Năm 2021, theo hướng dẫn của Kiểm toán Nhà nước, các lĩnh vực trọng yếu để kiểm toán là các báo cáo tài chính của doanh nghiệp Nhà nước, của địa phương, các dự án đầu tư công.

Năm 2021: Kiểm toán việc sử dụng xe công, trụ sở, đất đai Nhà nước - 1

Năm 2021, Kiểm toán Nhà nước sẽ tra soát việc sử dụng xe công vào việc đi lễ chùa, hội hè sai quy định của Nhà nước

Các mục tiêu cụ thể được Kiểm toán nhấn mạnh thực hiện là đánh giá việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, nguồn dự phòng chung vốn ngân sách Trung ương trong nước của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tại các Bộ, ngành và địa phương; việc tuân thủ cơ cấu từng nguồn vốn; đánh giá việc bố trí vốn đối ứng để thực hiện dự án; đánh giá hiệu quả đầu tư đối với các dự án được kiểm toán.

Đáng nói là kiểm toán việc tuân thủ pháp luật trong lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, quyết định điều chỉnh dự án đầu tư; việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

"Nếu phát hiện những gian lận, sai sót trong áp dụng định mức, đơn giá, khối lượng, chất lượng (trong trường hợp cần thiết thì sẽ kiến nghị giám định để xác nhận chất lượng) và chế độ chính sách khác để xác nhận tính đúng đắn của chi phí đầu tư dự án'', Kiểm toán Nhà nước nêu rõ.

Đặc biệt, năm 2021, Kiểm toán Nhà nước chú trọng rà soát và kiểm soát việc thực hiện và quản lý thu đối với việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

"Kiểm toán việc chấp hành quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc; sử dụng đất đai của các đơn vị sự nghiệp; quản lý mua sắm, sử dụng xe ô tô công; tài sản chuyển giao về địa phương", Kiểm toán Nhà nước nêu rõ.

Về hoạt động của các tổ chức ngân hàng, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiến hành kiểm tra việc điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng; việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, hoàn thiện và phê duyệt phương án xử lý ngân hàng mua bắt buộc của Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, năm 2021, cơ quan này cũng thực hiện các mục tiêu kiểm toán việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp có giao dịch liên kết, trong đó chủ yếu là các công ty đa quốc gia, có giao dịch liên kết với nước ngoài.

Nhiệm vụ nữa là rà soát, đánh giá việc thực hiện chủ trương cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; hiệu quả hoạt động đầu tư; việc sở hữu chéo giữa các doanh nghiệp trong nội bộ tập đoàn, tổng công ty.

An Linh

Đáng quan tâm
Mới nhất