Ban Kinh tế Trung Ương đã “phủ sóng” mọi hoạt động của nền kinh tế

Dân trí GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung Ương nhấn mạnh: “Qua 65 năm xây dựng và phát triển, trải qua nhiều giai đoạn với tên gọi khác nhau, truyền thống tốt đẹp của Ban Kinh tế Trung ương luôn được kế thừa và phát huy...".

Trong bài viết của mình nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ban Kinh tế Trung Ương, GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung Ương nhấn mạnh: “Qua 65 năm xây dựng và phát triển, trải qua nhiều giai đoạn với tên gọi khác nhau, truyền thống tốt đẹp của Ban Kinh tế Trung ương luôn được kế thừa và phát huy, đó là sự trung thành với Đảng, sự tận tụy phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân của nhiều thế hệ lãnh đạo và cán bộ…”.

Là tai mắt của Đảng về kinh tế - xã hội

Trong chuyến thăm Ban Kinh tế Trung ương tháng 1/2014 sau một thời gian tái lập lại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắn nhủ Ban Kinh tế Trung Ương “thấm vào từng công việc sứ mệnh lịch sử, để xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược, là cơ quan nghiên cứu đề xuất hàng đầu chuyên sâu về kinh tế - xã hội của Đảng”.

 


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Kinh tế Trung ương, tháng 1/2014.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Kinh tế Trung ương, tháng 1/2014.

 

Khi đề cập đến chức năng và nhiệm vụ của Ban Kinh tế Trung Ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, các chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, người đứng đầu Đảng cho rằng, Ban Kinh tế Trung Ương phải trở thành trụ cột tham mưu về kinh tế - xã hội cho Đảng.

Theo Tổng Bí thư, để hoàn thành được nhiệm vụ trung tâm, nặng nề, khó khăn, phức tạp đó và lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, một yêu cầu tất yếu khách quan được đặt ra là Đảng cần có đội ngũ tham mưu chiến lược chuyên sâu về kinh tế - xã hội, là tai mắt của Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kinh tế - xã hội. Đội ngũ đó chính là Ban Kinh tế Trung Ương.

Gần 3 năm và 64 Đề án

Trong gần 3 năm tái lập, Ban Kinh tế Trung Ương đã thực hiện 33 đề án lớn về kinh tế - xã hội, đều là những sản phẩm như theo đánh giá của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là “hết sức đáng quý”.

Đó là các Đề án như tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Trung ương 3 khóa XI; Luận cứ khoa học - thực tiễn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020;...

Cũng trong gần 3 năm qua, Ban đã thực hiện đúng thời gian và có chất lượng tốt việc thẩm định 31 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tiêu biểu như các đề án: Chủ trương giải quyết Tập đoàn Vinashin; Chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế; Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Phương án kết thúc đàm phán các Hiệp định Thương mại tự do (FTA Việt Nam - EU; Việt Nam - Liên minh Á - Âu; Hiệp định TPP,...); Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế Phú Quốc, Kiên Giang; Định hướng phát triển và quản lý kinh doanh casino tại Việt Nam…

Mọi diễn biến, hoạt động của nền kinh tế đã được “phủ sóng” và phân tích kịp thời. Ban Kinh tế đã chủ động nghiên cứu để cụ thể hóa, làm rõ nội dung các vấn đề lớn trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng lần thứ XII như: Chính sách công nghiệp quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến 2035; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; chiến lược phát triển các ngành công nghiệp vật liệu; chủ trương, chính sách phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam; chủ trương, chính sách phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả các chủ thể kinh doanh, các loại hình doanh nghiệp; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới đất liền; chính sách dân số với phát triển bền vững; thể chế phát triển kinh tế vùng và liên kết vùng;...

Bám sát diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của thế giới, khu vực và đất nước, Ban cũng đã chủ động nghiên cứu và hoàn thành nhiều nội dung quan trọng báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, như: đề xuất chủ trương, chính sách mới nhằm thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư nước ngoài phục vụ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; đánh giá thực trạng, hiệu quả, lợi thế của hành lang kinh tế Đông - Tây; đề xuất cơ chế, chính sách bảo đảm thực hiện tự do thương mại giữa Việt Nam với ASEAN trong thời gian tới; tình hình diễn biến giá dầu và tác động đến kinh tế - xã hội nước ta; tình hình nợ công của nước ta hiện nay; về việc Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ và thay đổi cơ chế điều hành tỷ giá, tác động đối với nền kinh tế Việt Nam; về khủng hoảng nợ công của Hy Lạp và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; về tình hình thị trường chứng khoán Trung Quốc và một số vấn đề rút ra cho Việt Nam…

Trong gần 3 năm qua, Ban đã nghiên cứu, đánh giá tổng thể, toàn diện tình hình 4 năm thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là về các lĩnh vực trọng tâm (đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước, tài chính - ngân hàng) theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Trung ương 3 khóa XI; giám sát việc thực hiện Kết luận số 121-KL/TW của Bộ Chính trị về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Một trong những sản phẩm hết sức đáng quý của Ban Kinh tế Trung Ương sau gần 3 năm tái lập, như theo đánh giá của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là Đề án Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế.

Tiếp nối trang sử vàng truyền thống

Ngày 28/12/2012, Ban Kinh tế Trung ương được thành lập lại theo Quyết định số 160-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Quyết định số 161-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 28/12/2012 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ương - đánh dấu một sự kiện quan trọng trên chặng đường xây dựng và phát triển của Ban Kinh tế Trung ương, tiếp nối trang sử vàng truyền thống.

Trong điều kiện rất khó khăn, chịu sức ép giảm đầu mối, giảm biên chế, cơ sở vật chất thiếu thốn, Ban Kinh tế Trung ương đã đồng thời triển khai hai nhiệm vụ song song: 1- Xây dựng mới từ đầu chức năng, nhiệm vụ, bộ máy tổ chức, tuyển chọn cán bộ, xây dựng quy chế, thiết lập quan hệ làm việc với các cơ quan, các cấp, các ngành; và 2- thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là tiến hành ngay việc nghiên cứu, thẩm định những đề án quan trọng theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Kinh tế Trung Ương, tháng 3/2014.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Kinh tế Trung Ương, tháng 3/2014.

 

Trong gần 3 năm qua, lãnh đạo Ban đã luôn bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xây dựng và tổ chức thực hiện có kết quả tốt kế hoạch, chương trình công tác hằng năm. Về nghiên cứu đề xuất, Ban đã thực hiện 33 đề án lớn về kinh tế - xã hội. Đáng chú ý là các đề án nghiên cứu về các luận cứ khoa học - thực tiễn góp phần xây dựng các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII.

Ban cũng đã chủ động nghiên cứu để cụ thể hóa, làm rõ nội dung các vấn đề lớn trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng lần thứ XII. Bám sát diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của thế giới, khu vực và đất nước, Ban cũng đã chủ động nghiên cứu và hoàn thành nhiều nội dung quan trọng báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Về công tác thẩm định, trong gần 3 năm qua, Ban đã thực hiện đúng thời gian và có chất lượng tốt việc thẩm định 31 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Về chức năng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế - xã hội, trong gần 3 năm qua, Ban đã tổ chức nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của Ban, như: giám sát trực tiếp thông qua các chương trình làm việc, khảo sát; giám sát gián tiếp, định kỳ thông qua các báo cáo và tổ chức một số chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Cùng với việc tổ chức nghiên cứu, giám sát thông qua báo cáo của các đơn vị, thông qua các chương trình làm việc, khảo sát tại các địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, Ban đã có những ý kiến gợi mở nhằm tham góp với các địa phương, đơn vị về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, góp phần gắn kết mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương với các địa phương, đơn vị nhằm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế Trung ương. Đặc biệt, trong tháng 1-2015, lần đầu tiên Ban đã tổ chức thành công "Hội nghị công tác tham mưu về kinh tế - xã hội của Ban Kinh tế Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy", với sự tham dự, chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư và sự tham gia của thường trực các tỉnh ủy, thành ủy.

Đối với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Ban đã trực tiếp tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện 33 dự thảo báo cáo chính trị của các tỉnh ủy, thành ủy; tham gia ý kiến bằng văn bản phục vụ các cuộc làm việc của Bộ Chính trị cho ý kiến về văn kiện đại hội Đảng của 63 tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Trong gần 3 năm qua, Ban đã phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai 10 đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương tại nước ngoài (Ấn Độ; Na Uy; Thụy Điển; Hà Lan; Anh và Pháp; Nhật Bản và Hàn Quốc; Trung Quốc; Lào; Ixraen; Liên bang Nga và Bêlarút). Ban cũng cử 85 lượt cán bộ tham gia các đoàn đi nghiên cứu, làm việc, học tập, khảo sát ở nước ngoài theo chương trình của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Sau các chuyến công tác, Ban đều có báo cáo kết quả gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư và được đánh giá tốt về kết quả nghiên cứu, khảo sát. Tổ chức tiếp, làm việc với 68 đoàn quốc tế, bảo đảm tốt về mặt nội dung làm việc cũng như tuân thủ các quy định về đối ngoại của Đảng.

Qua 65 năm xây dựng và phát triển, trải qua nhiều giai đoạn với tên gọi khác nhau, truyền thống tốt đẹp của Ban Kinh tế Trung ương luôn được kế thừa và phát huy, đó là sự trung thành với Đảng, sự tận tụy phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân của nhiều thế hệ lãnh đạo và cán bộ; đó là sự nỗ lực không ngừng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động trước những diễn biến của tình hình, góp phần tích cực trong việc hoạch định những cơ chế, chính sách kinh tế - xã hội phù hợp với thực tiễn của đất nước và luôn đóng vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế - xã hội, phục vụ sự lãnh đạo về kinh tế - xã hội của Đảng.

Với những thành tích và đóng góp đã đạt được, Ban Kinh tế Trung ương vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng và nhiều huân, huy chương cao quý khác; nhiều đồng chí lãnh đạo, cán bộ đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng của Đảng và Nhà nước. Tiếp nối chặng đường vẻ vang 65 năm Ban Kinh tế Trung ương, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Ban nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng vươn lên, nỗ lực cống hiến, đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu và trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nguyễn Thanh Liêm

 

Ban Kinh tế Trung Ương đã “phủ sóng” mọi hoạt động của nền kinh tế - 3

 

MỚI NHẤT
Khách hàng chuyển sang gửi tiền đồng?
Khách hàng chuyển sang gửi tiền đồng?

Hạ lãi suất USD về mức gần như bằng 0%/năm, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) muốn khuyến khích sự chuyển dịch từ tiền gửi tiết kiệm của cá nhân từ USD sang VND. Tuy nhiên, thách thức lớn là tỷ giá sẽ tăng vào cuối năm do tâm lý khiến nhiều doanh nghiệp, tổ chức và người dân có thể “găm” USD.

Thứ tư, 30/09/2015 - 10:13

Giá vàng SJC đã “bốc hơi” 1,3 triệu đồng/lượng
Giá vàng SJC đã “bốc hơi” 1,3 triệu đồng/lượng

(Dân trí) - Phiên giao dịch cuối tháng 9 tiếp tục ghi nhận sự đi xuống của giá vàng. Tính chung tháng này, giá vàng SJC giảm gần 600.000 đồng/lượng và giảm tới 1,3 triệu đồng/lượng kể từ đầu năm đến nay.

Thứ tư, 30/09/2015 - 09:53

Kiếm lợi khủng từ những vụ mua bán, "hoá phép" đất lúa thành đất ở
Kiếm lợi khủng từ những vụ mua bán, "hoá phép" đất lúa thành đất ở

(Dân trí) - Đất lúa đang ngày càng được Nhà nước bảo vệ chặt chẽ để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, vậy nhưng, tại làng Brel (xã Ia Dêr, Ia Grai, Gia Lai) lại đang có những vụ việc mua bán, “hóa phép” kiếm lời hàng chục tỷ đồng trên những mảnh ruộng.

Thứ tư, 30/09/2015 - 09:51

Bà Hà Linh mất, dân trồng trà khốn đốn
Bà Hà Linh mất, dân trồng trà khốn đốn

Công ty do doanh nhân Hà Linh làm chủ đã tạm ngưng thu mua trà của nông dân trên diện tích liên kết. Trong khi đó, người dân tìm các doanh nghiệp khác để bán trà nhưng không ai nhận

Thứ tư, 30/09/2015 - 08:27

ACE Life phát triển bền vững tại thị trường miền Trung
ACE Life phát triển bền vững tại thị trường miền Trung

Những năm gần đây, thị trường Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ. Là một trong những công ty BHNT hàng đầu, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ ACE (ACE Life) cũng không ngừng đẩy mạnh chiến lược mở rộng thị trường trên cả nước, trong đó miền Trung là một thị trường trọng điểm.

Thứ tư, 30/09/2015 - 08:22

8X bỏ lương nghìn đô về quê nuôi giống gà cảnh trăm triệu đồng/con
8X bỏ lương nghìn đô về quê nuôi giống gà cảnh trăm triệu đồng/con

(Dân trí) - Từ bỏ vị trí trưởng phòng của một tập đoàn lớn với mức lương hấp dẫn, anh Nguyễn Quang Nam quyết tâm về quê đầu tư trang trại nuôi gà cảnh Tân Châu. Đến nay, mỗi tháng cơ sở anh xuất ra thị trường khoảng 100 con gà giống và gà cảnh trưởng thành, cho doanh thu từ 80 – 100 triệu đồng.

Thứ tư, 30/09/2015 - 07:51

Techmart 2015: Sẽ xuất hiện 50 nhà sáng chế không chuyên
Techmart 2015: Sẽ xuất hiện 50 nhà sáng chế không chuyên

(Dân trí) - Trong buổi họp báo sáng 29/9, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cho hay, chợ công nghệ và thiết bị Quốc tế Việt Nam 2015 (Techmart 2015) sẽ đa ngành, đa lĩnh vực, có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với sự tham gia rất tích cực của các tổ chức, cá nhân trong cả nước

Thứ tư, 30/09/2015 - 07:46

Giá điện tại Việt Nam không đi ngược thế giới?
Giá điện tại Việt Nam không đi ngược thế giới?

(Dân trí) - Theo chuyên gia Trần Đình Long, giá điện bán lẻ sinh hoạt tại Việt Nam cao hơn so với điện sản xuất không đi ngược lại thế giới, thậm chí còn chênh lệch ở mức thấp hơn nhiều nước.

Thứ tư, 30/09/2015 - 07:24

Quán quân vốn hóa?
Quán quân vốn hóa?

Tuần qua, VNM (Vinamilk) đã vượt qua VCB (Vietcombank) để trở thành phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường. Trong vòng 1 năm qua, ngôi quán quân về vốn hóa đã được chuyển giao từ GAS rồi đến VCB và giờ là VNM.

Thứ tư, 30/09/2015 - 07:22

Lên kế hoạch bảo vệ cho ngôi nhà và xe ô tô
Lên kế hoạch bảo vệ cho ngôi nhà và xe ô tô

Chưa bao giờ nhu cầu bảo hiểm nhà và xe lại được quan tâm nhiều như vậy. Từ cả phía các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ cho đến những chủ nhân của các tài sản (căn hộ chung cư, nhà đất, xe ô tô) hầu hết đều đang tìm kiếm những giải pháp tối ưu để bảo vệ rủi ro cho các tài sản này.

Thứ tư, 30/09/2015 - 07:20

Vì sao cá sủ vàng Việt Nam có giá 1 tỷ/con?
Vì sao cá sủ vàng Việt Nam có giá 1 tỷ/con?

(Dân trí) - “Cá sủ vàng rất quý hiếm, đặc biệt giá trị trong lĩnh vực y học nên mỗi con bắt được thường có giá trị rất lớn khi được rao bán”, GS. TS. Mai Đình Yên, Hội Sinh thái học Việt Nam cho biết.

Thứ tư, 30/09/2015 - 07:10

Tỉ phú Warren Buffett định nghĩa thành công mà không dùng đến tiền
Tỉ phú Warren Buffett định nghĩa thành công mà không dùng đến tiền

"Tôi đánh giá thành công dựa vào việc có bao nhiêu người yêu quý tôi", tỉ phú Warren Buffett nói.

Thứ ba, 29/09/2015 - 10:19

ĐÁNG QUAN TÂM
Đâu là sự thật việc toà cao ốc bên Lăng Bác phải ngừng bán?
Đâu là sự thật việc toà cao ốc bên Lăng Bác phải ngừng bán?

(Dân trí) - Sau những thông tin cho rằng chủ đầu tư dự án Discovery Complex II tại 8B Lê Trực ngừng bán, bộ phận kinh doanh của chủ đầu tư khẳng định dự án này đã bán hết hàng chứ không phải tạm ngừng bán.

Thứ ba, 29/09/2015 - 02:45

Gạo Việt sau Thái Lan 100 năm: Đừng hỏi vì sao...
Gạo Việt sau Thái Lan 100 năm: Đừng hỏi vì sao...

Hai Tổng Công ty lương thực chuyên đi thu gom lúa gạo về trộn, có gì bán nấy, thử hỏi làm sao gạo Việt Nam không có thương hiệu?!

Thứ ba, 29/09/2015 - 02:42

Kịch bản về tăng trưởng cho nền kinh tế Việt Nam
Kịch bản về tăng trưởng cho nền kinh tế Việt Nam

(Dân trí) - Theo TS Lưu Bích Hồ: "Mục tiêu tăng trưởng trong 5 năm tới khoảng từ 6,5-7% là phù hợp... Việt Nam gần như khó có khả năng tăng trưởng vượt ngưỡng trên 7% nhưng dưới 6,5% thì có thể".

Thứ ba, 29/09/2015 - 02:39

Những nông dân trẻ sáng tạo với công nghệ mới
Những nông dân trẻ sáng tạo với công nghệ mới

Trong quá trình thảo luận một đề tài khá “thời thượng” hiện nay là tái cơ cấu nông nghiệp, một nhân vật mới xuất hiện với mật độ khá dày là…doanh nghiệp.

Thứ ba, 29/09/2015 - 02:35

Đùi gà Mỹ bán phá giá hơn 30% tại Việt Nam
Đùi gà Mỹ bán phá giá hơn 30% tại Việt Nam

Sau khi khảo sát giá bán thịt gà tại Mỹ, Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ khẳng định: Giá đùi gà Mỹ bán tại Việt Nam đã bị phá giá tới 30%! Hiệp hội đang chuẩn bị hồ sơ để chính thức tiến hành vụ kiện này.

Thứ ba, 29/09/2015 - 01:40

Chứng khoán Việt Nam sinh lời tốt nhất châu Á
Chứng khoán Việt Nam sinh lời tốt nhất châu Á

VN-Index là chỉ số chứng khoán tăng điểm mạnh nhất tại châu Á kể từ đầu năm nay nhờ được sự vững vàng của kinh tế Việt Nam che chắn trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc giảm tốc - Bloomberg dẫn lời các chiến lược gia cho biết. Hãng tin này cũng dự báo thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ sớm tăng điểm trở lại.

Thứ ba, 29/09/2015 - 11:42

Giá vàng giảm mạnh, xuống đáy 1,5 tháng
Giá vàng giảm mạnh, xuống đáy 1,5 tháng

(Dân trí) - Với những đợt điều chỉnh giảm dần, giá vàng SJC đã xuống mức đáy của 1,5 tháng; tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch so với giá vàng thế giới vẫn ở mức cao 3,14 triệu đồng/lượng.

Thứ ba, 29/09/2015 - 11:36

Gần 300 doanh nghiệp được “khai sinh” mỗi ngày
Gần 300 doanh nghiệp được “khai sinh” mỗi ngày

(Dân trí) - Trong 9 tháng đầu năm, đã có tổng cộng hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đăng ký được bổ sung vào nền kinh tế, tạo thêm xấp xỉ 1 triệu việc làm mới. Tuy nhiên, cũng có khoảng 47.600 doanh nghiệp đã phải đóng cửa và 7.000 doanh nghiệp buộc phá sản.

Thứ ba, 29/09/2015 - 11:22

ULYSSE NARDIN và những chiếc đồng hồ chưa-từng-có
ULYSSE NARDIN và những chiếc đồng hồ chưa-từng-có

Được thành lập năm 1846 tại thủ phủ đồng hồ Le Locle,Thuỵ sỹ, Ulysse Nardin là một trong những hãng đồng hồ lâu đời và danh tiếng nhất thế giới.

Thứ ba, 29/09/2015 - 11:20

Chưa có cơ sở khẳng định dân đào thốt nốt bán qua Trung Quốc
Chưa có cơ sở khẳng định dân đào thốt nốt bán qua Trung Quốc

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang ngày 28/9 đã chủ trì cuộc họp cùng các ngành chức năng tìm giải pháp tuyên truyền cho người dân vùng Bảy Núi (thuộc 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên) không bán cây thốt nốt.

Thứ ba, 29/09/2015 - 09:40

GDP 9 tháng tăng cao nhất trong 5 năm
GDP 9 tháng tăng cao nhất trong 5 năm

(Dân trí) - Báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa công bố sáng nay (29/9) cho hay, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2015 ước tính tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó, quý III tăng 6,81%. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Thứ ba, 29/09/2015 - 09:02

Bí quyết làm giàu của “nữ hoàng” mộc nhĩ
Bí quyết làm giàu của “nữ hoàng” mộc nhĩ

Từ buôn nấm, chị Nguyễn Thị Huyền, 37 tuổi, ở thôn Thượng Thuận, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng (Hà Nội) chuyển sang trồng nấm và có những sáng tạo trong nghề.

Thứ ba, 29/09/2015 - 08:33