Bạn đọc viết

Ngày hội non sông sáng suốt lựa chọn người tài - đức

Trong ký ức nhiều người, mỗi kỳ bầu cử Quốc hội đều thực sự là ngày hội của non sông và câu nói: “sáng suốt lựa chọn đại biểu đủ đức, đủ tài” dù đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, coi như một lời kêu gọi rất quen thuộc của các kỳ bầu cử, nhưng ý nghĩa của nó chưa bao giờ cũ

Tranh cổ động
Tranh cổ động

Bởi nhà nước ta là “Nhà nước của dân, do dân, vì dân”. Cuộc bầu cử là dịp để nhân dân sử dụng quyền của mình tổ chức ra nhà nước bằng cơ chế dân chủ, bầu ra những đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. Việc lựa chọn, bầu ra những người có đủ đức đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm vụ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Nhất là với cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước. Công cuộc đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang thu được những thành tựu quan trọng, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh đó, tình hình quốc tế và khu vực có những thuận lợi và khó khăn đan xen; các thế lực thù địch chưa từ bỏ âm mưu, hoạt động chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta không ngừng ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Do vậy càng đòi hỏi người đại biểu đại diện cho nhân dân phải là người có có tài, có tâm huyết với sự nghiệp cách mạng, sẵn sàng xả thân cống hiến hết mình vì sự bình yên của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa - vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân; là người có phẩm chất trí tuệ, có năng lực am tường về đường lối và pháp luật; có khả năng nghiên cứu đóng góp vào các dự án luật... Bên cạnh những phẩm chất đó, người đại biểu đại diện cho nhân dân cũng cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức lối sống và năng lực, có tầm nhìn xa trông rộng, nhưng phải luôn sâu sát cơ sở, gần gũi với nhân dân, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, luôn bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, được nhân dân yêu mến, tín nhiệm...

Có thể nói bầu cử là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương nói riêng. Chính vì vậy việc sáng suốt lựa chọn những đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là những đại biểu có “tâm”, có “tầm”, có “đức”, có “tài” để đủ sức gánh vác những công việc trọng đại của đất nước. Đây là vừa là quyền vừa là nghĩa vụ cao cả của mỗi công dân Việt Nam, khi được lựa chọn những đại biểu thực sự xứng đáng, thực sự vì nước, vì dân mà hành động, nhằm xây dựng một nhà nước dân chủ vững mạnh, một nền chính trị pháp quyền hữu hiệu, đủ để quản lý và phát triển xã hội vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Minh Tư