Thứ hai, 07/10/2019 - 08:36

5 trường hợp được tuyển dụng đặc biệt chưa đủ điều kiện tại Bắc Giang là ai?

Dân trí

Qua kiểm tra cho thấy 5 trường hợp trong tổng số 86 trường hợp đặc biệt tại thời điểm tuyển dụng không đảm bảo đầy đủ điều kiện là một trong những nội dung kết luận của Thanh tra của Bộ Nội vụ việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức tại Bắc Giang.

 5 trường hợp tuyển dụng đặc biệt chưa đủ điều kiện

Theo Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, nâng ngạch công chức; xét tuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Bắc Giang do Chánh thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương mới đây đã ký ban hành, trong giai đoạn 01/01/2016 đến 31/3/2019 cho thấy:

Việc quản lý biên chế công chức được UBND tỉnh Bắc Giang và các cơ quan, tổ chức cơ bản thực hiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, UBND tỉnh còn giao vượt 1 chỉ tiêu; một số cơ quan, tổ chức sử dụng vượt chỉ tiêu, sử dụng viên chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, sử dụng hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP không đảm bảo quy định, xây dựng đề án tinh giản biên chế công chức không đảm bảo tỷ lệ theo quy định.

Về thi tuyển công chức và việc tiếp nhận trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, trong giai đoạn thanh tra đã tiếp nhận đối với 86 trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP vào các năm 2016 và 2018. 

5 trường hợp được tuyển dụng đặc biệt chưa đủ điều kiện tại Bắc Giang là ai? - 1

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang bị phê bình do không thực hiện đúng chỉ tiêu biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp được giao năm 2019.

Qua kiểm tra cho thấy 5 trường hợp tại thời điểm tuyển dụng không đảm bảo đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn; một số viên chức trước khi được xét chuyển thành công chức đã được thủ trưởng các cơ quan, tổ chức điều động, trưng tập đến công tác tại cơ quan hành chính nhà nước, không có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; Hội đồng kiểm tra, sát hạch có số lượng thành viên vượt quá quy định.

Tuy nhiên, danh tính và chức vụ của 5 trường hợp được tuyển dụng đặc biệt chưa đảm bảo đủ điều kiện này chưa được thông báo cụ thể, chi tiết.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, tiếp nhận hồ sơ dự thi và xét duyệt hồ sơ thí sinh đủ điều kiện dự thi, thành lập Hội đồng thi nâng ngạch còn có sai sót; cách ghi điểm của giám khảo chấm thi ở một số bài thi không đảm bảo quy định; có trường hợp dự thi nâng ngạch nhưng hồ sơ chưa thể hiện bảo đảm điều kiện theo quy định.

Qua kiểm tra 417 hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại (50 hồ sơ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, 367 hồ sơ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của thủ trưởng các cơ quan tổ chức) cho thấy việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhìn chung được UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Tuy nhiên, một số trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn; việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại còn chậm chưa bảo đảm theo đúng quy định.

Số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong tỉnh Bắc Giang về cơ bản phù hợp theo quy định, tuy nhiên tại thời điểm thanh tra 1 cơ quan, tổ chức có 4 phó giám đốc sở là không đúng theo quy định; 51 phòng chuyên môn thuộc 17 cơ quan, tổ chức có số lượng cấp phó nhiều hơn số lượng quy định tại Đề án vị trí việc làm.

Yêu cầu chấp hành nghiêm việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Từ kết quả trên, thanh tra Bộ Nội vụ đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, nâng ngạch công chức, xét tuyển cán bộ, công chức cấp xã từ cấp huyện trở lên, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và số lượng cấp phó.

5 trường hợp được tuyển dụng đặc biệt chưa đủ điều kiện tại Bắc Giang là ai? - 2

Thanh tra Bộ Nội vụ đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và số lượng cấp phó...

Đối với 5 trường hợp tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt mà tại thời điểm ban hành quyết định tuyển dụng công chức chưa đảm bảo đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn và 01 trường hợp thi nâng ngạch nhưng hồ sơ chưa đảm bảo điều kiện theo quy định, Thanh tra Bộ yêu cầu tỉnh Bắc Giang rà soát, xử lý theo thẩm quyền và theo hướng dẫn chung tại Thông báo kết luận số 43-TB/TƯ của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TƯ của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị tỉnh Bắc Giang kiện toàn sắp xếp số lượng Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL đảm bảo theo đúng quy định.

Việc chỉ đạo rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng vào công chức, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay, kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng để có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng, khắc phục; quy định thời hạn để các công chức hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu; không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm về trình tự, thủ tục không khắc phục được theo quy định tại Thông báo Kết luận số 43-TB/TƯ của Bộ Chính trị, Kết luận số 480KL/TƯ của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng cũng là nội dung được kiến nghị trong kết luận thanh tra.

Cần rà soát, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước ngày 27/12/2017 và 05 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý sau ngày 28/12/2017 không đảm bảo đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo hướng dẫn chung… là một trong những nội dung mà Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê bình do không thực hiện đúng chỉ tiêu biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp được giao năm 2019.

Ngay sau đó, Sở Lao động, thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, sắp xếp lại nhân sự theo đúng quy định.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Ngọc Hân - Anh Thế