1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Ninh Bình: Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2023

Thái Bá

(Dân trí) - Tỉnh Ninh Bình vừa ban hành kế hoạch Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030, phù hợp chính sách phát triển kinh tế, gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 5/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030. Ngày 19/10/2020, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Mục tiêu của Kế hoạch này nhằm quán triệt cụ thể hóa mục tiêu, nội dung Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 5/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ vào việc thực hiện các hoạt động trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và những quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội;

Ninh Bình: Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2023 - 1

Trẻ em bị bại não, chậm phát triển tại Ninh Bình được quan tâm, tạo mọi điều kiện để có cơ hội hòa nhập với cộng đồng.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trợ giúp người khuyết tật;

Hỗ trợ người khuyết tật phát huy khả năng của mình để đáp ứng nhu cầu bản thân, từng bước tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội trên tất cả các lĩnh vực. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên; các tổ chức của người khuyết tật trong việc thực hiện Kế hoạch này;

Việc xây dựng các hoạt động trợ giúp người khuyết tật phải có tính khả thi, sát với tình hình thực tế và nguồn lực của địa phương. Quá trình tổ chức thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm; sơ kết giữa kỳ; tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.

Kinh phí thực hiện ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; lồng ghép thực hiện với các Chương trình, Đề án, Kế hoạch khác có liên quan; Đóng góp, hỗ trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và từ nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Ninh Bình: Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2023 - 2

Một em bé bị bại não được phục hồi chức năng tại Chi hội trẻ bại não tỉnh Ninh Bình.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện Kế hoạch; tổ chức rà soát thực trạng người khuyết tật trên địa bàn tỉnh làm căn cứ tham mưu đề xuất với UBND tỉnh xây dựng, bổ sung hoàn thiện các chính sách trợ giúp người khuyết tật...

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các sở, ngành, cơ quan liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nội dung kế hoạch này, lồng ghép các mục tiêu của kế hoạch này vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh.

Sở Tài chính hằng năm, căn cứ vào khả năng ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành; các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch và định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/11.