Hướng dẫn thủ tục trả lại thẻ BHYT cấp trùng

Bố của bà Nguyễn Phương Thảo (Hà Nội) là quân nhân về hưu, được cấp 1 thẻ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh.

Do con trai là quân nhân nên bố bà có thêm 1 thẻ BHYT dành cho thân nhân của quân nhân và thẻ này đã được nhập thông tin vào hệ thống theo số CMND của bố bà.

Nay bố của bà Thảo khai báo để nhập thông tin thẻ BHYT hưu trí thì được cán bộ cơ quan BHXH trả lời, không thể trả thẻ do đã có 1 thẻ BHYT trên hệ thống. Bà Thảo hỏi, bố của bà muốn hủy thẻ BHYT của thân nhân quân nhân để sử dụng thẻ BHYT của quân nhân về hưu thì cần phải làm gì?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Luật BHYT số 25/2008/QH12 thì "mỗi người chỉ được cấp một thẻ BHYT".

Đồng thời, Điểm 2 Khoản 7 và Khoản 13 Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định, trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này, thẻ BHYT bị thu hồi trong trường hợp cấp trùng thẻ BHYT.

Trường hợp bố của bà Thảo đang nghỉ hưởng chế độ hưu trí (là đối tượng đầu tiên theo quy định nêu trên), đồng thời là quân nhân tại ngũ. Tuy nhiên, nếu được cấp thẻ BHYT theo đối tượng thân nhân quân nhân thì thẻ BHYT này được xác định là thẻ BHYT cấp trùng.

Để việc cập nhật dữ liệu về quá trình tham gia BHYT liên tục của người tham gia bảo đảm chính xác, đề nghị bà thông báo ngay cho người thân đang công tác trong quân đội, để phối hợp với đơn vị quản lý quân nhân, cùng với BHXH Bộ Quốc phòng giảm thu và trả lại thẻ BHYT cấp trùng theo quy định của pháp luật. Sau đó, liên hệ với cơ quan BHXH nơi cư trú để được hướng dẫn thủ tục cấp thẻ BHYT mới theo đối tượng người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.