Thứ ba, 06/04/2021 - 14:38

Xây dựng Công an xã chính quy bảo đảm không tăng biên chế của Bộ Công an

Dân trí

Việc tổ chức Công an xã chính quy ở các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự hoàn thành trước ngày 30/6/2021; các xã, thị trấn còn lại trong toàn quốc hoàn thành trước ngày 30/6/2022.

Theo Nghị định số 42/2021 quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy vừa được Chính phủ ban hành, Công an xã chính quy là Công an cấp cơ sở, bố trí ở các đơn vị hành chính xã, thị trấn, thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân; làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Việc xây dựng Công an xã chính quy bảo đảm không tăng biên chế của Bộ Công an đến năm 2021, có lộ trình và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Xây dựng Công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới thực hiện thống nhất trong toàn quốc.

Xây dựng Công an xã chính quy bảo đảm không tăng biên chế của Bộ Công an - 1

(Ảnh minh họa: Bộ Công an).

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tổ chức Công an xã chính quy. Việc tổ chức Công an xã chính quy ở các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự hoàn thành trước ngày 30/6/2021; các xã, thị trấn còn lại trong toàn quốc hoàn thành việc tổ chức Công an xã chính quy trước ngày 30/6/2022.

Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Công an xã bán chuyên trách khi tổ chức Công an xã chính quy.

UBND các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có phương án bố trí sắp xếp công tác hợp lý theo thẩm quyền đối với Công an xã bán chuyên trách để bổ nhiệm, điều động Công an chính quy thay thế. Đồng thời giải quyết chế độ, chính sách thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách khi bố trí Công an xã chính quy thay thế.

Theo Nghị định 42/2021, đối với các xã, thị trấn đã tổ chức Công an xã chính quy, những trường hợp Công an xã bán chuyên trách được UBND các cấp đồng ý tiếp tục sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Pháp lệnh Công an xã cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác.

UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định về số lượng, mức phụ cấp đối với Công an xã bán chuyên trách khi tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngân sách nhà nước; quyết định chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định hiện hành.

Nghị định số 42/2021 có hiệu lực từ ngày 16/5/2021.

Thế Kha

Đáng quan tâm