Sẽ thống nhất quy định nâng tuổi nghỉ hưu với viên chức có trình độ

(Dân trí) - "Việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức không quá 5 năm (60 tháng), tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu".

Theo Bộ Nội vụ, Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Luật Viên chức không quy định về việc kéo dài thời gian công tác khi đến tuổi nghỉ hưu để làm chuyên môn đối với viên chức. Khoản 3 điều 46 luật này chỉ nêu "đơn vị sự nghiệp công lập có thể ký hợp đồng vụ, việc với người hưởng chế độ hưu trí" nếu có nhu cầu và người hưởng chế độ hưu trí có nguyện vọng.

Trong khi đó, Luật Giáo dục đại học năm 2012 (ban hành sau Luật Viên chức) quy định: "Giảng viên có trình độ tiến sĩ, giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư công tác trong cơ sở giáo dục đại học có thể kéo dài thời gian làm việc kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nếu có đủ sức khỏe, tự nguyện kéo dài thời gian làm việc, đồng thời cơ sở giáo dục đại học có nhu cầu".

Còn tại Điều 9 Nghị định số 141/2013 quy định: Giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên có trình độ tiến sĩ đang công tác tại cơ sở giáo dục đại học được kéo dài thời gian làm việc kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu để giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Thời gian kéo dài làm việc đối với giảng viên có trình độ tiến sĩ là không quá 5 năm; đối với giảng viên có chức danh phó giáo sư là không quá 7 năm và đối với giảng viên có chức danh giáo sư là không quá 10 năm. Trong thời gian làm việc kéo dài được xác định là giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học; được hưởng lương và các chính sách, chế độ khác theo quy định đối với giảng viên...

"Như vậy, theo các quy định nêu trên thì hiện nay mới chỉ có quy định về việc kéo dài thời gian công tác để làm chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học, trong khi đó đối với lĩnh vực sự nghiệp khác chưa được thực hiện (y tế, văn hóa thể thao, nông nghiệp và phát triển nông thôn...)"- Bộ Nội vụ cho hay.

Ngoài ra, tại khoản 4 Điều 169 Bộ Luật Lao động lại quy định: "Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao" có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định chung, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác và giao Chính phủ quy định cụ thể.

Do vậy, Bộ Nội vụ cho rằng cần có nghị định của Chính phủ để thống nhất quy định việc vấn đề này.

Sẽ thống nhất quy định nâng tuổi nghỉ hưu với viên chức có trình độ - 1

Dự thảo nghị định đề xuất thống nhất quy định: Việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức không quá 5 năm (60 tháng), tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 135/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu (Ảnh minh họa).

Tại dự thảo Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập đang được Bộ Tư pháp thẩm định đề xuất: Việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức không quá 5 năm (60 tháng), tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

Viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ quản lý kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định kéo dài thời gian công tác kể từ khi đến thời điểm nghỉ hưu đối với viên chức.

"Trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nếu viên chức có nguyện vọng nghỉ làm việc hoặc nghỉ hưu thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết chế độ theo quy định của pháp luật"- dự thảo nghị định nêu.

Hàng năm đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ định hướng phát triển, tình hình nhân lực của tổ chức và yêu cầu của vị trí việc làm, thông báo chủ trương, nhu cầu kéo dài thời gian công tác.

Viên chức đáp ứng các điều kiện quy định, có đơn đề nghị bằng văn bản được kéo dài thời gian công tác, gửi cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý quyết định kéo dài trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 6 tháng.

"Cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý xem xét, đánh giá các điều kiện của viên chức có nguyện vọng được kéo dài thời gian công tác để xem xét, quyết định. Quyết định kéo dài thời gian công tác của viên chức được gửi cho tổ chức, cá nhân có liên quan biết trước thời điểm nghỉ hưu ít nhất 3 tháng"- dự thảo đề xuất.

Điều kiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Theo dự thảo nghị định, viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập khi đủ tuổi nghỉ hưu được kéo dài thời gian làm việc để làm nhiệm vụ chuyên môn, không được giữ chức vụ quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ quản lý nếu có đủ các điều kiện sau đây: a) Có đủ sức khỏe, không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền và có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác; b) Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu; c) Được cấp có thẩm quyền đồng ý và quyết định.

Về điều khoản chuyển tiếp, dự thảo nêu rõ: Viên chức giữ chức danh giảng viên của cơ sở giáo dục đại học công lập hoặc viên chức giữ chức danh khoa học, chức danh công nghệ tại tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã được cấp có thẩm quyền quyết định kéo dài thời gian làm việc theo quy định của pháp luật từ trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Trường hợp cấp có thẩm quyền thực hiện việc kéo dài thời gian công tác đối với viên chức theo từng năm thì tiếp tục thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền và bảo đảm thời gian kéo dài không quá 5 năm.