Để tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu, viên chức cần đáp ứng gì?

(Dân trí) - Quy định mới về tuổi nghỉ hưu cao hơn hiện hành dành cho viên chức là giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ hoặc làm việc trong 1 số lĩnh vực đặc thù của ngành y tế đang được gấp rút xây dựng.

Để tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu, viên chức cần đáp ứng gì? - 1

Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhiều bộ, ngành liên quan tới dự thảo nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn của viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Dự kiến, dự thảo sau khi lấy ý kiến sẽ được trình Chính phủ xem xét và ban hành trong năm 2022.

Phạm vi

Theo đó, dự thảo nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn của viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Khoản 4, Điều 169, Luật Lao động năm 2019.

Viên chức có chuyên môn cao

Các viên chức được đề cập trong dự thảo đáp ứng điều kiện một trong các điều kiện, như: Có học hàm giáo sư, phó giáo sư; viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng I có học vị tiến sĩ; viên chức làm việc trong 1 số lĩnh vực đặc thù của ngành y tế: Giám định viên pháp y, giám định viên tâm thần.

Không tiếp tục giữ chức vụ

Dự thảo nghị định nêu rõ các nguyên tắc khi áp dụng, đó là đảm bảo khách quan, công khai, công bằng và đúng quy định.

Việc nghỉ hưu của viên chức không quá 5 năm (60 tháng) tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 4, Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ về quy định tuổi nghỉ hưu.

Viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn chỉ làm chuyên môn, không giữ chức vụ quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ quản lý kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định kéo dài công tác khi đến độ tuổi nghỉ hưu đối với viên chức.

Trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nếu viên chức có nguyện vọng nghỉ làm việc hoặc nghỉ hưu thì được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Viên chức có đơn đề nghị

Về điều kiện, dự thảo nêu rõ, viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập được kéo dài thời gian làm việc khi đủ tuổi nghỉ hưu để làm chuyên môn khi đủ các điều kiện sau đây: Viên chức có sức khỏe và nguyện vọng được kéo dài thời gian công tác; Đơn vị sự nghiệp có nhu cầu và được cấp có thẩm quyền quyết định.

Quyết định ban hành trước 3 tháng

Hàng năm, đơn vị sự nghiệp lập căn cứ định hướng phát triển và tình hình nhân lực của tổ chức, thông báo chủ trương và nhu cầu kéo dài thời gian công tác.

Viên chức đáp ứng các điều kiện quy định, có nguyện vọng bằng văn bản kéo dài thời gian công tác, gửi cấp thẩm quyền theo quản lý trước thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu ít nhất 6 tháng.

Cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý xem xét, đánh giá các điều kiện của viên chức có nguyện vọng được kéo dài thời gian công tác để xem xét, quyết định.

Quyết định kéo dài thời gian công tác của viên chức được gửi cho tổ chức, cá nhân có liên quan biết trước thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu ít nhất 03 tháng.

Chế độ, chính sách

Đối tượng khi tham gia quy định trên sẽ được xác định là viên chức năm, trong tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao. Viên chức cũng được hưởng chế độ lương theo hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ và chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Dự thảo cũng nêu rõ, viên chức giữ chức danh giảng viên của cơ sở giáo dục đại học công lập hoặc viên chức giữ chức danh khoa học, chức danh công nghệ tại tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã được cấp có thẩm quyền quyết định kéo dài thời gian làm việc theo quy định của pháp luật trước ngày dự thảo này được ban hành thành nghị định được ban hành và có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Trường hợp cấp có thẩm quyền thực hiện việc kéo dài thời gian công tác đối với viên chức theo từng năm thì tiếp tục thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền và bảo đảm thời gian kéo dài không quá 5 năm tính theo nguyên tắc của nghị định này.