Giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật của Bộ trưởng Công an ra sao?

(Dân trí) - Bộ Công an quy định 3 hình thức công khai quyết định giải quyết khiếu nại trong công an nhân dân; không công khai với nội dung thuộc danh mục bí mật Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành Thông tư 23/2022/TT-BCA quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân, có hiệu lực từ ngày 30/6 tới.

Xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Bộ trưởng

Bộ trưởng Bộ Công an giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành; giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định kỷ luật mà cục trưởng, thủ trưởng đơn vị tương đương cấp cục thuộc cơ quan Bộ Công an, giám đốc công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Đối với quyết định kỷ luật học viên thì giám đốc học viện, hiệu trưởng các trường công an nhân dân giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định kỷ luật do mình ban hành. Thanh tra Bộ Công an giúp Bộ trưởng Bộ Công an giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định kỷ luật mà giám đốc học viện, hiệu trưởng các trường công an nhân dân đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật của Bộ trưởng Công an ra sao? - 1

Theo quy định của Bộ Công an, trong quá trình giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại phải tổ chức đối thoại với người khiếu nại (Ảnh minh họa: VGP/Minh Đức).

Bộ Công an quy định, đối với những vụ việc phức tạp, có nhiều vướng mắc hoặc nhiều quan điểm xử lý khác nhau, người giải quyết khiếu nại hoặc cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xác minh tham khảo ý kiến của cơ quan chuyên môn hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. Việc tham khảo ý kiến tư vấn được thực hiện bằng hình thức gửi văn bản trao đổi hoặc tổ chức hội nghị.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, nếu thấy cần thiết, người giải quyết khiếu nại quyết định thành lập hội đồng tư vấn để tham khảo ý kiến. Thành phần hội đồng tư vấn gồm: Người giải quyết khiếu nại hoặc cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xác minh và những người am hiểu chuyên môn về lĩnh vực liên quan đến nội dung khiếu nại. Tùy theo tính chất, nội dung vụ việc cụ thể có thể mời thêm những người khác tham gia hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại.

Nội dung làm việc của hội đồng tư vấn phải được lập thành biên bản, nêu từng vấn đề cần xin ý kiến tư vấn, ý kiến của từng thành viên hội đồng tư vấn. Biên bản làm việc phải có chữ ký của chủ tịch, thư ký hội đồng tư vấn.

Đáng chú ý, Điều 22 Thông tư số 23 quy định, trong trường hợp quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Bộ trưởng về quyết định kỷ luật cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp nhưng còn khiếu nại thì Thanh tra Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Cục Tổ chức cán bộ giúp Bộ trưởng kiểm tra, xem xét lại.

Công khai quyết định giải quyết khiếu nại

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại có trách nhiệm công khai quyết định giải quyết khiếu nại bằng một trong các hình thức sau:

Công bố tại cơ quan, đơn vị nơi người bị khiếu nại công tác. Trước khi tiến hành công khai, người giải quyết khiếu nại phải có văn bản thông báo trước 3 ngày làm việc.

Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan, đơn vị đã giải quyết khiếu nại. Thời gian niêm yết quyết định giải quyết khiếu nại ít nhất là 15 ngày, kể từ ngày niêm yết.

Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Việc thông báo quyết định giải quyết khiếu nại trên các phương tiện thông tin đại chúng gồm báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử. Người giải quyết khiếu nại lựa chọn một trong các phương tiện thông tin đại chúng để thực hiện việc thông báo.

Trường hợp cơ quan, đơn vị của người giải quyết khiếu nại có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử thì phải công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử. 

Số lần thông báo trên báo nói, báo hình ít nhất 2 lần phát sóng; trên báo in ít nhất 2 số phát hành liên tục. Thời gian đăng tải trên báo điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử ít nhất là 15 ngày liên tục.

"Không thực hiện việc công khai theo quy định đối với quyết định giải quyết khiếu nại có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước hoặc quy định khác của Bộ Công an" - Thông tư 23 nêu rõ.