Chủ nhật, 16/01/2011 - 22:38

Đề cử bổ sung danh sách nhân sự BCH Trung ương khoá XI

Dân trí

Ngày 16/1, ngày làm việc thứ 5 Đại hội Đảng XI, các đại biểu trao đổi về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử BCH Trung ương khoá XI; ghi phiếu đề cử, ứng cử nhân sự BCH Trung ương khoá XI.

Đề cử bổ sung danh sách nhân sự BCH Trung ương khoá XI - 1
Các đại biểu thảo luận tại hội trường

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh điều hành các phiên họp Đoàn Chủ tịch.

Các đại biểu đã trao đổi về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ về nhân sự; ghi phiếu đề cử, ứng cử (bổ sung ngoài danh sách đề cử của Ban Chấp hành Trung ương khoá X) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Sau đó, các đoàn đại biểu báo cáo (bằng văn bản) với Đoàn Chủ tịch Đại hội về danh sách đề cử, ứng cử (bổ sung ngoài danh sách đề cử của Ban Chấp hành Trung ương khoá X) vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Đoàn Chủ tịch Đại hội họp với các trưởng đoàn để xem xét kết quả thảo luận tại đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Xem xét kết quả tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI(bổ sung, ngoài danh sách đề cử của Ban Chấp hành Trung ương khoá X) và thông báo tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử nói trên đến các đoàn đại biểu.

Sau đó, các đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tại đoàn.

Đoàn Chủ tịch cũng đã họp bàn, cho ý kiến về các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của đại biểu về các văn kiện Đại hội và các vấn đề cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội.

Theo chương trình làm việc, cả ngày  17/1/2011, Đại hội tiếp tục làm việc về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Nguyên Đức – Hồng Hạnh