Cơ quan chuyên môn thuộc quận, huyện, thị xã được tổ chức lại như thế nào?

Dân trí Bộ Tư pháp đang chuẩn bị tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

Tờ trình của Bộ Nội vụ (cơ quan chủ trì soạn thảo) gửi tới Bộ Tư pháp cho thấy dự thảo nghị định có nhiều nội dung mới theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW. Trong đó, về số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có 2 phương án.

- Phương án 1: Đối với phòng thuộc UBND cấp huyện thuộc TP Hà Nội, TPHCM thì Phòng có từ 7-9 biên chế được bố trí 1 Phó Trưởng phòng; phòng có từ 10-14 biên chế được bố trí không quá 2 Phó Trưởng phòng; phòng có từ 15 biên chế trở lên được bố trí không quá 3 Phó Trưởng phòng.

Đối với phòng thuộc UBND cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại: Phòng có từ 5-7 biên chế được bố trí 1 Phó Trưởng phòng; phòng có từ 8 biên chế trở lên được bố trí không quá 2 Phó Trưởng phòng;

- Phương án 2: “Quy định thống nhất mỗi phòng bình quân có không quá 2 Phó Trưởng phòng. Căn cứ vào số lượng phòng chuyên môn được thành lập và tổng số Phó Trưởng phòng, UBND cấp huyện quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng chuyên môn cho phù hợp”.

Trong 2 phương án nêu trên, Bộ Nội vụ đề xuất chọn phương án 1.

HĐND-UBND huyện Ba Vì, TP Hà Nội (Ảnh minh hoạ).
HĐND-UBND huyện Ba Vì, TP Hà Nội (Ảnh minh hoạ).

Tổ chức lại các phòng chuyên môn

Bộ Nội vụ cho biết trên cơ sở kế thừa những quy định còn phù hợp tại Nghị định số 37/2014, dự thảo đề xuất danh mục phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện gồm 15 phòng, trong đó bổ sung, điều chỉnh về chức năng của một số phòng.

Từ cơ sở đó, Bộ Nội vụ đưa ra phương án sắp xếp, kiện toàn các phòng chuyên môn hiện có và xác định tiêu chí thành lập đối với các cơ quan chuyên môn đặc thù, chuyên ngành.

Cụ thể, đối với 10 phòng chuyên môn được tổ chức thống nhất trong cả nước hiện nay, chia thành 3 nhóm sau:

-Nhóm 1: Các phòng được tổ chức thống nhất trên phạm vi cả nước, gồm 5 phòng chuyên môn: Tư pháp; Tài chính - Kế hoạch; Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa và Thông tin; Giáo dục và Đào tạo để bảo đảm giữ ổn định và phát huy hiệu quả của mô hình tổ chức phòng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực hoặc quản lý chuyên ngành chuyên sâu có tính ổn định cao.

-Nhóm 2: Các phòng chuyên môn do UBND cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định giữ ổn định hoặc hợp nhất, gồm 2 phòng chuyên môn: Nội vụ; Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trường hợp hợp nhất Phòng Nội vụ với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thì có tên gọi là Phòng Nội vụ, Lao động và Xã hội;

-Nhóm 3: 1 phòng chuyên môn do UBND cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định giữ ổn định hoặc sáp nhập (Phòng Y tế).

Đối với 3 phòng chuyên môn được tổ chức phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn và đặc thù, chuyên ngành (không được tổ chức thống nhất giữa các địa phương) thì các phòng chuyên môn được tổ chức phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn gồm 2 phòng là Kinh tế; Quản lý đô thị (đối với các quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương) hoặc Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kinh tế và Hạ tầng (đối với các huyện).

Riêng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tốc độ đô thị hóa cao, có tỷ trọng nông nghiệp thấp, không thành lập Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì 2 phòng chuyên môn đặc thù này được tổ chức thống nhất theo mô hình các phòng chuyên môn tại đơn vị hành chính quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Trường hợp ở cấp tỉnh vẫn có Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhưng tại các huyện trong tỉnh có tốc độ đô thị hóa cao, có tỷ trọng nông nghiệp thấp, UBND huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định việc thành lập hoặc không thành lập Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong trường hợp không thành lập Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì giao nhiệm vụ cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Ngoài ra, 1 Phòng chuyên môn đặc thù, chuyên ngành do Chính phủ quy định tiêu chí thành lập (Phòng Dân tộc); giao UBND cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định thành lập hoặc sáp nhập hoặc không thành lập (kể cả khi đã đáp ứng đủ các tiêu chí thành lập).

Theo Bộ Nội vụ, quy định về tổ chức các phòng chuyên môn tại các huyện đảo giữ ổn định như quy định tại Nghị định số 37/2014 là không quá 10 phòng. Căn cứ vào các điều kiện cụ thể của từng huyện đảo, giao UBND huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện đảo.

Tờ trình của Bộ Nội vụ cũng đưa ra thông tin các phòng được giữ ổn định hoặc thí điểm hợp nhất với các cơ quan của Đảng có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp huyện:

+ Thanh tra cấp huyện: Trường hợp địa phương thực hiện thí điểm hợp nhất Ủy ban Kiểm tra huyện ủy (quận ủy, thị ủy, thành ủy) với Thanh tra cấp huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW thì có tên gọi là Kiểm tra - Thanh tra huyện, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức nêu trên theo quy định của Đảng và của pháp luật.

+ Phòng Nội vụ: Trường hợp địa phương thực hiện thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức huyện ủy (quận ủy, thị ủy, thành ủy) với Phòng Nội vụ thì có tên gọi là Phòng Tổ chức - Nội vụ hoặc thí điểm hợp nhất với Phòng Nội vụ, Lao động và Xã hội thì có tên gọi là Phòng Tổ chức, Nội vụ, Lao động và Xã hội, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức nêu trên theo quy định của Đảng và của pháp luật.

+ Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND huyện: Trường hợp địa phương thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng cấp uỷ với Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện thì có tên gọi là Văn phòng Đảng, Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức nêu trên theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Đảm bảo phù hợp với quy định khung của Chính phủ

Theo Bộ Nội vụ, trên cơ sở phân nhóm các phòng chuyên môn, dự thảo Nghị định quy định theo hướng giao địa phương quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng chuyên môn, bảo đảm phù hợp với quy định khung của Chính phủ, quy định của Thủ tướng Chính phủ (trong trường hợp hợp nhất, sáp nhập các phòng chuyên môn để tinh gọn tổ chức bộ máy hoặc điều chỉnh chức năng giữa các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện khác với quy định tại Nghị định này) và hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực về nhiệm vụ, quyền hạn của phòng chuyên môn ở cấp huyện.

Để bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương, không bỏ sót chức năng giữa các phòng và khuyến khích địa phương thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hơn so với quy định tại Nghị định, dự thảo đã bổ sung quy định: "Trường hợp hợp nhất, sáp nhập các phòng chuyên môn để tinh gọn tổ chức bộ máy hoặc điều chỉnh chức năng giữa các phòng chuyên môn khác với quy định tại Nghị định này thì UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định"

Thế Kha

MỚI NHẤT
Hà Nội: Sập nhà vừa đổ mái, 1 người chết, 2 người bị thương
Hà Nội: Sập nhà vừa đổ mái, 1 người chết, 2 người bị thương

(Dân trí) - Ngôi nhà đang xây, trong quá trình đổ mái tầng 1 thì bất ngờ bị sập xuống khiến một người tử vong và 2 người khác bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Thứ năm, 14/06/2018 - 10:19

Đà Nẵng tìm hướng thu hồi dự án nhà hàng bến du thuyền của Vũ “nhôm”
Đà Nẵng tìm hướng thu hồi dự án nhà hàng bến du thuyền của Vũ “nhôm”

(Dân trí) - Ngày 14/6, tin từ UBND TP Đà Nẵng cho biết, chính quyền vừa có văn bản giao các sở, ngành chức năng nghiên cứu thủ tục pháp lý để thực hiện thu hồi dự án nhà hàng bến du thuyền của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) ở gần cầu cảng sông Hàn.

Thứ năm, 14/06/2018 - 09:36

Kỳ lạ ngôi nhà “mọc” trên mái kè siêu dự án thủy lợi Ngàn Trươi
Kỳ lạ ngôi nhà “mọc” trên mái kè siêu dự án thủy lợi Ngàn Trươi

(Dân trí) - Chuyện hy hữu này xảy ra trên công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang, khi một hộ dân bất ngờ huy động lực lượng dựng “chớp nhoáng” một ngôi nhà gỗ 3 gian ngay trên mái kè đập dâng của công trình này.

Thứ năm, 14/06/2018 - 09:02

"Điểm danh" 91 nhà cao tầng ở Hà Nội vi phạm quy định về PCCC
"Điểm danh" 91 nhà cao tầng ở Hà Nội vi phạm quy định về PCCC

(Dân trí) - Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy (PC&CC) TP Hà Nội vừa công bố danh sách các chủ đầu tư vi phạm về PCCC trong quá trình hoạt động của các cơ sở, công trình nhà cao thầng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thứ năm, 14/06/2018 - 08:42

Lãnh đạo Bộ GTVT “vênh nhau”, khu công nghiệp “chới với”
Lãnh đạo Bộ GTVT “vênh nhau”, khu công nghiệp “chới với”

(Dân trí) - Lãnh đạo Bộ GTVT đưa ra quan điểm “vênh nhau” trong việc xử lý phần đất xen kẹt giữa dự án BOT Pháp Vân- Cầu Giẽ và dự án Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội, trong khi TP Hà Nội khẳng định việc quy hoạch tuyến đường gom gây khó khăn cho phương tiện giao thông, khó thu hút nhà đầu tư vào khu công nghiệp.

Thứ năm, 14/06/2018 - 08:41

Trịnh Xuân Thanh rút tiền từ dự án 7.000 tỉ đồng mua biệt thự triệu USD ở Tam Đảo
Trịnh Xuân Thanh rút tiền từ dự án 7.000 tỉ đồng mua biệt thự triệu USD ở Tam Đảo

(Dân trí) - Theo tài liệu của phóng viên Dân trí, khi còn đương chức Chủ tịch HĐQT PVC, Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo thuộc cấp rút 25 tỉ đồng từ “dự án đắp chiếu” 7.000 tỉ của PVTex để mua biệt phủ hoành tráng trị giá hàng triệu USD tọa lạc trên đỉnh Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Biệt phủ đứng tên Cty Mai Phương của gia đình Thanh.

Thứ năm, 14/06/2018 - 07:34

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (14/6), một vùng áp thấp trên rãnh áp thấp có trục 21-23 độ vĩ Bắc đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Thứ năm, 14/06/2018 - 07:18

Vụ xe chở cây “quái thú”: Cục CSGT "giơ cao đánh khẽ" quân nhà?
Vụ xe chở cây “quái thú”: Cục CSGT "giơ cao đánh khẽ" quân nhà?

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ xe chở cây “quái thú” lọt 16 tỉnh thành nhưng dư luận nghi ngại, vụ việc sẽ không được xử lý một cách nghiêm túc.

Thứ năm, 14/06/2018 - 04:39

4 Sở vi phạm quy định giải quyết thủ tục hành chính
4 Sở vi phạm quy định giải quyết thủ tục hành chính

(Dân trí) - Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã vi phạm quy định trong giải quyết thủ tục hành chính do Trung tâm hành chính công tỉnh chuyển đến.

Thứ tư, 13/06/2018 - 10:43

Thả một cá thể chim trĩ đỏ quý hiếm về tự nhiên
Thả một cá thể chim trĩ đỏ quý hiếm về tự nhiên

(Dân trí) - Một cá thể chim trĩ đỏ quý hiếm, nằm trong sách đỏ Việt Nam vừa được lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh thả về tự nhiên.

Thứ tư, 13/06/2018 - 08:42

Bị ngăn cấm tình cảm, nam thanh niên uống thuốc ngủ, khi tỉnh lại đòi nhảy lầu
Bị ngăn cấm tình cảm, nam thanh niên uống thuốc ngủ, khi tỉnh lại đòi nhảy lầu

(Dân trí) - Bị gia đình bạn gái ngăn cấm tình cảm, nam thanh niên đã uống thuốc ngủ để tự tử nhưng được cứu sống. Sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện, thanh niên 19 tuổi này lại tính nhảy lầu nhưng được giải cứu một lần nữa.

Thứ tư, 13/06/2018 - 08:15

Trưởng công an xã khai gian lý lịch để vào Đảng
Trưởng công an xã khai gian lý lịch để vào Đảng

(Dân trí) - Trong bản tự khai lý lịch kết nạp Đảng viên, ông Lê Đăng Lương – hiện là Trưởng công an xã Ea Kpam (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) đã không khai nhận việc đang thụ bản án tù 9 tháng (cho hưởng án treo) về tội “Gây rối trật tự công cộng” để có được lý lịch “sạch” và được kết nạp vào Đảng.

Thứ tư, 13/06/2018 - 08:07

ĐÁNG QUAN TÂM
TPHCM: Cử tri đề nghị xử lý nghiêm người cầm đầu kích động gây rối, phá hoại
TPHCM: Cử tri đề nghị xử lý nghiêm người cầm đầu kích động gây rối, phá hoại

(Dân trí) - Cử tri TPHCM cho rằng, các thế lực thù địch đã lợi dụng lòng yêu nước của người dân, dùng tiền lôi kéo, kích động người dân tấn công các cơ quan nhà nước trọng yếu, gây thiệt hại về người và tài sản. Cử tri đề nghị công an nhanh chóng điều tra, xác định những người cầm đầu và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, 13/06/2018 - 07:08

“Ai cũng biết vì sao cô gái 19 tuổi đã có biệt phủ”
“Ai cũng biết vì sao cô gái 19 tuổi đã có biệt phủ”

(Dân trí) - Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, người dân bình thường cũng biết do đâu mà cô gái 19 tuổi và công chức cấp phó phòng đã có biệt phủ xây trên mảnh đất rộng hàng ngàn mét vuông.

Thứ tư, 13/06/2018 - 05:56

TPHCM: Điều tra sai phạm tại dự án khu dân cư Bắc Rạch Chiếc
TPHCM: Điều tra sai phạm tại dự án khu dân cư Bắc Rạch Chiếc

(Dân trí) - Nhận thấy việc quản lý, sử dụng đất cũng như tiến độ thực hiện dự án khu dân cư Bắc Rạch Chiếc (quận 9) có nhiều bất cập lẫn sai phạm, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan cho cơ quan điều tra nhằm làm rõ vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án này.

Thứ tư, 13/06/2018 - 05:10

Vụ gây rối tại Bình Thuận: 60 ô tô, xe máy bị đập phá, đốt cháy
Vụ gây rối tại Bình Thuận: 60 ô tô, xe máy bị đập phá, đốt cháy

(Dân trí) - Tại 2 địa điểm TP Phan Thiết và thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong, Bình Thuận), những người quá khích đã đập phá, đốt cháy khoảng 60 chiếc ô tô và xe máy.

Thứ tư, 13/06/2018 - 05:04

Điều trực thăng ra Trường Sa cứu ngư dân bị xuất huyết não
Điều trực thăng ra Trường Sa cứu ngư dân bị xuất huyết não

(Dân trí) - Trong khi đang lao động trên vùng biển, một ngư dân tỉnh Bình Định bị xuất huyết não đã được Bộ Quốc phòng điều động trực thăng bay ra Trường Sa đưa về bờ cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Thứ tư, 13/06/2018 - 04:55

Người đàn ông tử vong trong ngôi nhà 3 tầng khi người thân đi vắng
Người đàn ông tử vong trong ngôi nhà 3 tầng khi người thân đi vắng

(Dân trí) - Chiều 13/6, Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) đang phối hợp cùng với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc một người đàn ông tử vong trong căn nhà nằm trên phố Nguyễn Phúc Lai.

Thứ tư, 13/06/2018 - 04:52

Van khóa bị phá hoại, hồ thủy lợi trơ đáy giữa mùa mưa
Van khóa bị phá hoại, hồ thủy lợi trơ đáy giữa mùa mưa

(Dân trí) - Hồ thủy lợi Đắk Tát, xã Hưng Bình (huyện Đắk R’lấp), nơi tích trữ nước cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của xã này bị phá hoại dẫn đến cạn nước. Hậu quả, hàng chục hộ dân lâm vào cảnh thiếu nước tưới ngay thời điểm giữa mùa mưa.

Thứ tư, 13/06/2018 - 04:26

Triệu tập các tài xế cầm dao chặt barie, tát nhân viên trạm BOT Tân Đệ
Triệu tập các tài xế cầm dao chặt barie, tát nhân viên trạm BOT Tân Đệ

(Dân trí) - Liên quan đến sự việc nam tài xế xe tải dùng dao chặt barie trạm thu phí BOT Tân Đệ và một nhân viên của trạm thu phí BOT Tân Đệ bị hành hung, cơ quan Công an huyện Vũ Thư đã triệu tập 4 người để làm rõ sự việc.

Thứ tư, 13/06/2018 - 04:04

Bắt đối tượng nghi cho tiền để kích động đám đông gây rối ở Bình Thuận
Bắt đối tượng nghi cho tiền để kích động đám đông gây rối ở Bình Thuận

(Dân trí) - Ngày 12/6, Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã tiến hành tạm giữ 12 đối tượng để điều tra về hành vi quá khích, gây rối trật tự ở khu vực trụ sở UBND tỉnh này.

Thứ tư, 13/06/2018 - 03:34

Sau tai nạn liên tiếp, ngành đường sắt “cấm” nhân viên dùng điện thoại thông minh
Sau tai nạn liên tiếp, ngành đường sắt “cấm” nhân viên dùng điện thoại thông minh

(Dân trí) - Nhân viên đường sắt chơi game, tham gia mạng xã hội trên điện thoại thông minh (Smartphone), máy tính bảng (iPad) … dẫn đến sao nhãng. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa cấm lái tàu, phụ lái sử dụng các thiết bị này khi làm việc, sẽ cách chức người đứng đầu nến xảy ra tai nạn, sự cố do chủ quan.

Thứ tư, 13/06/2018 - 03:31

Bộ trưởng Công an đến Bình Thuận chỉ đạo xử lý vụ gây rối
Bộ trưởng Công an đến Bình Thuận chỉ đạo xử lý vụ gây rối

(Dân trí) - Qua mức độ, tính chất các vụ gây rối diễn ra ở Bình Thuận thời gian qua, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng, người dân chủ yếu bị kẻ xấu lôi kéo kích động nên mới có những hành vi bộc phát.

Thứ tư, 13/06/2018 - 02:35

Anh bán vé số đã trở thành công chức ở Sóc Trăng
Anh bán vé số đã trở thành công chức ở Sóc Trăng

(Dân trí) - Ngày 13/6, anh Kim Thái - người bán vé số thi công chức ở Sóc Trăng - cho biết, anh đã chính thức trở thành công chức.

Thứ tư, 13/06/2018 - 02:26