2016 cơ bản hoàn thành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh xác định, trong hai năm 2015 và 2016, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và cơ bản hoàn thành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia tới tất cả các Bộ, ngành và áp dụng đối với toàn bộ các thủ tục hành chính có liên quan.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

Theo đó, trong tháng 7 năm 2015, các Bộ, cơ quan rà soát và hoàn thành việc đăng ký với Ban Chỉ đạo (thông qua Cơ quan Thường trực) danh mục các thủ tục hành chính kèm theo lộ trình kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, đảm bảo trong năm 2015 và 2016 tất cả các thủ tục hành chính được thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trong lễ công bố chính thức cơ chế một cửa quốc gia.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trong lễ công bố chính thức cơ chế một cửa quốc gia.

Trong quý II năm 2016, các Bộ, đơn vị chưa kết nối Cơ chế một cửa quốc gia tiến hành rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, đơn vị mình để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp nhằm thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đồng bộ, thống nhất.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng), Y tế, Tài nguyên và Môi trường, trong tháng 12 năm 2015 hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia. Trong năm 2015, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin để kết nối và thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính đã đăng ký dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Y tế trong tháng 6 năm 2015, hoàn thành việc xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết thủ tục hành chính đối với phương tiện vận tải ra vào cảng biển (bao gồm các cảng biển nội địa) và cảng đường sông quốc tế; trong tháng 9 năm 2015, hoàn thành việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với phương tiện vận tải ra vào các cảng biển (bao gồm các cảng biển nội địa) và cảng đường sông quốc tế giai đoạn 2015 - 2017.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan trong tháng 12 năm 2015, hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch chi tiết của năm 2016, trình Thủ tướng; trong tháng 8 năm 2015, hoàn thành xây dựng Thông tư hướng dẫn việc thanh toán trực tuyến đối với các khoản phí và lệ phí thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Về triển khai các cam kết với ASEAN, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan trong tháng 6 năm 2015 hoàn thành các thủ tục theo quy định để trình ký Nghị định thư về khung pháp lý thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN.

P.Thảo