43.130 tin tức, video về "

quy hoạch hạ tầng

"
TPHCM: Quy hoạch hạ tầng dịch vụ phải đặt trong cách mạng công nghiệp 4.0

TPHCM: Quy hoạch hạ tầng dịch vụ phải đặt trong cách mạng công nghiệp 4.0

Khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn (năm 2018 là 62,4%) trong tổng sản phẩm trên địa bàn TPHCM và được định hướng phát triển mạnh mẽ, bền vững trong tương lai. Do đó, trong số hơn 26.000 ha đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sử dụng, TPHCM xem xét dành phần diện tích phù hợp để xây dựng phát triển hạ tầng dịch vụ.