Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng: “Luật CNTT còn một số vấn đề dở dang”

Trong 10 năm triển khai, Luật CNTT đã giúp ngành CNTT có những bước phát triển quan trọng, đáp ứng yêu cầu của Đảng và Chính phủ, nhưng vẫn còn một số vấn đề dở dang cần hoàn thiện, để nâng tầm ngành này.

Ngày 21/4, Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật CNTT năm 2006 đã có phiên họp thứ nhất tại Hà Nội, tham dự có Trưởng Ban Chỉ đạo là Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng và đại diện Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Cục, Vụ thuộc Bộ TT&TT.

Theo đó, Luật CNTT số 67/2006/QH11 được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 29/6/2006 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2007, như vậy, Việt Nam đã có 10 năm thi hành Luật CNTT.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đánh giá, vào thời điểm ra đời, Luật CNTT là một bộ luật rất tổng thể, bao trùm tất cả các lĩnh vực CNTT. Bộ luật này đã trở thành tiền để ngành CNTT có những bước phát triển quan trọng, đáp ứng yêu cầu của Đảng và Chính phủ. Tuy nhiên, qua 10 năm triển khai, Luật CNTT bộc lộ một số tồn tại, trong bối cảnh CNTT là ngành phát triển rất nhanh và luôn có nhiều bất ngờ, đó cũng là thách thức trong công tác quản lý.


Luật CNTT đang đứng trước yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu mới

Luật CNTT đang đứng trước yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu mới

“Luật CNTT còn một số vấn đề còn dở dang, trong thời gian tới, chúng ta cần tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội, làm như thế nào để luật CNTT đi trước, tạo tiền đề cho CNTT phát triển trong thời gian tới”.

Nhằm đáp ứng những yêu cầu đó, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 515/QĐ-BTTTT về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Tổng kết thi hành Luật CNTT năm 2006 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Ban Chỉ đạo sẽ đánh giá toàn diện các nội dung, quy định của Luật CNTT về ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước, trong thương mại và một số lĩnh vực khác; đánh giá việc hoàn thiện các chính sách pháp luật về CNTT, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các chương trình hành động trong lĩnh vực CNTT; Rà soát, đánh giá mối quan hệ giữa quy định của Luật CNTT với các quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014, Luật An toàn thông tin mạng 2015... và điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Sau khi có đánh giá tổng thể, Ban Chỉ đạo sẽ kiến nghị giải pháp và xác định vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn cần điều chỉnh và đề xuất giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về CNTT.

Dự kiến, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT, xin ý kiến tập thể lãnh đạo Bộ về dự thảo báo cáo tổng kết trước ngày 15/8.

Đến trước ngày 30/9, báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT sẽ được hoàn thiện và trình dự thảo báo cáo Quốc hội, Chính phủ.

Theo ICTNews

Đang được quan tâm