1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Viên chức hết tập sự phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh?

Trong thời gian tập sự, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, sử dụng viên chức phải cử viên chức tham gia khóa đào tạo để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm.

Bà Nguyễn Huyền Trang có quyết định tuyển dụng viên chức ngày 15/6/2018, nhận công tác tại Phòng Văn hoá và Thông tin TP. Lai Châu theo vị trí thi tuyển là tuyên truyền viên.

Bà Trang đã thực hiện chế độ tập sự 12 tháng (đến ngày 15/6/2019), nhưng đến nay bà vẫn chưa có quyết định hết tập sự. Theo trả lời của Phòng Nội vụ thành phố và Sở Nội vụ thì do bà thiếu chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp liên quan đến vị trí việc làm.

Bà Trang đã tìm hiểu Thông tư số 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hoá cơ sở và các thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thì không có quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp vị trí tuyên truyền viên, ngoài ra cũng không có trường nào đào tạo chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh tuyên truyền viên.

Bà Trang hỏi, nếu bà không có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh tuyên truyền viên thì có được chấm dứt thời gian tập sự không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định, trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, sử dụng viên chức phải cử viên chức tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm.

Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định, Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với các chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

Trường hợp hiện nay Bộ quản lý viên chức chuyên ngành chưa đào tạo, cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh tuyên truyền viên, trong khi thời gian tập sự của bà Nguyễn Huyền Trang theo quy định đã hết thì bà gửi kiến nghị về Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trả lời theo thẩm quyền quy định.