Thời gian nghỉ thai sản có được tính để xét nâng lương?

Bà Vũ Thị Mai Hương (Lào Cai) nghỉ thai sản từ tháng 6/2020 đến hết tháng 11/2020, nhưng do kế toán nhầm lẫn nên bà vẫn được lương tháng 6 và cắt lương từ tháng 7 đến tháng 12.

Ngày 1/10/2020, bà có quyết định nâng bậc lương. Bà Hương hỏi, bà sẽ được hưởng lương theo bậc mới từ khi nào?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai trả lời như sau:

Các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, trong đó: "Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH, được được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên".

Vì vậy, trường hợp của bà Vũ Thị Mai Hương, nghỉ chế độ thai sản đúng quy định từ tháng 6/2020 đến hết tháng 11/2020, việc kế toán tiếp tục trả lương tại đơn vị cho bà tháng 6/2020 và tính cho bà hưởng chế độ thai sản (trợ cấp thai sản - do cơ quan BHXH chi trả) từ tháng 7 đến tháng 12/2020 sẽ không ảnh hưởng đến thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên của bà.

Thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên của bà sẽ được thực hiện đúng định kỳ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ.

Bài liên quan
Đang được quan tâm