1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thời điểm nghỉ hưu tính theo luật Lao động cũ hay mới?

Bà Phan Kiều Oanh (TP Đà Nẵng) nghỉ hưu vào thời điểm 'giao thời' giữa quy định của năm 2020 và 2021.

Theo Bộ luật Lao động 2019, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng với nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ.

Theo bà Oanh hiểu, sẽ có 2 trường hợp: Trường hợp thứ nhất, nếu tính đến ngày 7/12/2020 bà đủ tuổi nghỉ hưu và đến ngày 1/1/2021 mới ban hành quyết định hưu trí. Trường hợp này sẽ áp dụng theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 hay Bộ luật Lao động 2019, bà có phải làm thêm 4 tháng mới được về hưu không?

Trường hợp thứ hai: Bà đã đủ tuổi hưu nhưng phải tham gia BHXH đến hết tháng 12/2020 mới đủ 20 năm, đủ điều kiện về hưu. Tức là sang ngày 1/1/2021 cơ quan sẽ ban hành quyết định hưu trí. Trường hợp này bà có được nghỉ hưu luôn theo Bộ luật Lao động 2012 không?

Về vấn đề này, BHXH TP Đà Nẵng trả lời như sau:

 Điều 3 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí như sau: 

"1. Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. 

2. Thời điểm hưởng chế độ hưu trí là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.

3. Trường hợp hồ sơ của người lao động không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí".

Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định: "Đối với lao động nam sinh tháng 12 năm 1960 và lao động nữ sinh tháng 12 năm 1965 làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020, thời điểm hưởng lương hưu là bắt đầu ngày 01 tháng 01 năm 2021". 

Nếu đến hết tháng 12 năm 2020 người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và sinh tháng 12 năm 1960 đối với lao động nam, sinh tháng 12 năm 1965 đối với lao động nữ, làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày 31/12/2020, thời điểm hưởng lương hưu là bắt đầu ngày 1/1/2021.